Kudowa Zdrój, dn.09.08.2013

Park Narodowy Gór Stołowych                                              
ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój
NIP: 883-185-29-45

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
o wartości poniżej 14 000 €

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro w ramach realizowanego projektu RPO WD „Wzbogacanie składu gatunkowego drzewostanów i zachowanie różnorodności biologicznej w Parku Narodowym Gór Stołowych”.
Priorytet  nr 4 „ Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i powodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)
Działanie nr 4.7. „Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna.

Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój informuje,  iż w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zakupu repelentu Cervacol Extra y w ilości 1380 kg wraz z  dostawą repelentu do siedziby PNGS wpłynęły 2 ważne oferty od firm:

  1. WENA ,KOCHAŃSKA DUBAS ul.Wyczółkowskiego 39, 58-500 Jelenia Góra – firma otrzymała 100 pkt. w kryterium ceny.
  2. Zakład Obsługi Leśnictwa H.Skrodzka-Bałata, P.Bałata Spółka Jawna, 39-400 Tarnobrzeg ul. Mieszka I 4 -  firma otrzymała 99,58 pkt. w kryterium ceny.

Za najkorzystniejsza ofertę uznano:
WENA, KOCHAŃSKA DUBAS ul.Wyczółkowskiego39, 58-500 Jelenia Góra

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Firma WENA, KOCHAŃSKA DUBAS przedstawiła ofertę o najniższej cenie za repelent Cervacol Extra.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena.

 


                                                                                                         
                                                                                  Dyrektor PNGS
                                                                                  mgr inż. Janusz Korybo

Sporządziła: Edyta Gurba