Kudowa Zdrój dn.2012-10-01

Park Narodowy Gór Stołowych                           
ul .Słoneczna 31
57-350 Kudowa Zdrój

DR.224.15.2012

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości  14 000 euro, którego przedmiotem jest: „Remont drenażu i odwodnienia budynku mieszkalnego PNGS położonego w Kudowie Zdroju przy ul. Sikorskiego 15.”

 ZAPROSZENIE
do  składania ofert

I. Park Narodowym Gór Stołowych zaprasza do składania ofert na wykonania robót budowlanych  w zakresie wykonania : Remont drenażu i odwodnienia budynku mieszkalnego PNGS położonego w Kudowie Zdroju przy ul. Sikorskiego 15.
 
II. 1) Określenie przedmiotu zamówienia:
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Przedmiotem zamówienia         są roboty budowlane polegające na :odkopaniu fundamentów budynku na gł. 1,60 m ,ustalenie przyczyny  przeciekania wód opadowych i gruntowych do piwnicy budynku, wymiana izolacji zewnętrznej budynku z foli „Onduline” oraz  wymiana drenażu i  odwodnienia . Wykonanie opaski  izolacyjnej budynku,
2) Dokładny opis przedmiotu zamówienia na podstawie przedmiaru robót załącznik nr.1    do zaproszenia
3) Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji od dnia końcowego odbioru.
4) Przewiduje się  możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania zamówienia
5) Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w/w dokumenty najpóźniej przy odbiorze końcowym zadania.
6) Użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 i 29 ustawy Pzp, a mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych materiałów, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zastosuje materiały równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały zostały zmienione i określić, jakie materiały w ich miejsce proponuje.
7)Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej placu budowy w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania ofert. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.
8)Termin realizacji zamówienia - od daty podpisania umowy do  15-12-2012r.


III.   Oferty należy składać  do dnia  05-10-2012r


1.Do oferty należy załączyć  kalkulacje cenową za wykonaną  usługę
a).Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu brutto. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.- kodeks cywilny(Dz U z dnia 1964r nr 16, poz.93 ze zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art.632 K. C. w związku z art.3 ust.1 ustawy z dnia 05 lipca 2001 r o cenach (Dz.U.nr 97, poz.1050 ze zm.)
b)Wykonawca ustalając cenę ryczałtową brutto dolicza do wartości  oferty netto(wynikającej z załączonego  kosztorysu ofertowego)podatek  od towarów i usług według aktualnie obowiązującej stawki.
d) Cena ofertowa brutto musi być skalkulowana na podstawie załćzonego przedmiaru robót zł. nr 1  i dokonanej wizji lokalnej w terenie;
e) Cena ofertowa musi zawierać wycenę wszelkich nakładów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w całości na zasadach i warunkach określonych przez zamawiającego.
f).Prace remontowe będą wykonywane w obiekcie czynnym.
2.Kryterium  wyboru najkorzystniejszej oferty – najniższa cena.
3.Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami  jest Pani Irena  Bogdan–Czmer tel. -0-74 8661-436.

email: pngs@ pngs.com.pl

Przedmiar robót

Formularz ofertowy

Sporządził: Irena Bogdan-Czmer

                                                                                  

Dyrektor
Parku Narodowego Gór Stołowych
mgr inż. Janusz Korybo