Kudowa Zdrój 03.06.2013 r.

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość nie  przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

 • Zamawiający :
  Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57 – 350 Kudowa Zdrój
 • Opis przedmiotu zamówienia :

„ Dostawa sortów mundurowych i odzieży BHP dla Pracowników Parku Narodowego Gór Stołowych”.

 • Termin wykonania zamówienia:
  do dnia 15.07.2013 r.

Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Referencje od co  najmniej  3 odbiorców z ostatnich 3 lat,
2.dostawa wzorów sortów mundurowych w pełnych  rozmiaro – wzrostach  przed realizacją zamówienia w celu dopasowania dla pracowników.
3.dysponowanie odpowiednimi środkami finansowymi do realizacji zamówienia.     

 • Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4: nie
 • Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny. Cena = 100 %

Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
mgr Renata Sznajder, Tel. 74 8654911, rsznajder@wp.pl.

 • Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :
 • Termin składania ofert 10.06.2013 r. do godz. 15.00,
 • W siedzibie Zamawiającego , w sekretariacie ( pokój nr 10), ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój.
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres oferta@pngs.com.pl w tytule „Oferta na dostawę sortów mundurowych i odzieży BHP dla pracowników PNGS”,
 • Drogą pocztową na adres: Park narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój w kopercie z dopiskiem „Oferta na dostawę sortów mundurowych i odzieży BHP dla pracowników PNGS”,
 • Faksem pod nr 74 865-49-18

 

 • Termin związania ofertą :

Termin związania oferenta z ofertą – 3 dni.

Załącznik 1

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo