DU 371.01.2013.1.                                                                Kudowa Zdrój 30.01.2013 r.

 

 

OGŁOSZENIE
 

Park Narodowy Gór Stołowych,

ul. Słoneczna 31,

57-350 Kudowa Zdrój


Adres poczty elektronicznej: pngs@pngs.com.pl    Strona internetowa: www.pngs.com.pl
Numer telefonu: 74-8661436, 8662097   Numer faksu: 74-8661436, 8662097
Godziny urzędowania: 8.00 – 15.00;
poszukuje  wykonawcy do  odśnieżania (kod CPV: 90620000)
W ramach zadania należy wykonać:

  1. zimowe utrzymanie pasa drogowego pozostającego w zarządzie PNGS o łącznej długości 250 mb i szerokości 5,0 m (oddz.67p) na terenie wsi Karłów,
  2. odśnieżanie miejsc postoju pojazdów: „Polana YMCA” (pow. 1500 m2)  i „Droga nad Urwiskiem” (pow. 320 m2).

Zimowe utrzymanie polega na odśnieżeniu powierzchni bez posypywania.
Sposób zlecania odśnieżania opisany jest we wzorze umowy.

Realizacja zadania:od dnia podpisania umowy do dnia: 30.04.2013 roku.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 1
Oferta na realizację zadania stanowi załącznik nr 2
 
Oferty  proszę kierować na  ww adres pocztą, faksem lub elektronicznie z dopiskiem „Odśnieżanie 2013” do dnia 07.02.2013. do godziny 10.00. z wykorzystaniem załączonego formularza ofertowego – załącznik nr2
Dodatkowe informacje udzielają pracownicy działu Udostępniania Parku: tel. 74/8654925 : Dariusz Matusiak – 695895819 lub Dariusz Onichimowski – 695895827.
Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

Sporządził:                                         

Dyda Piotr      


Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia


Dyrektor
Parku Narodowego Gór Stołowych
mgr inż. Janusz Korybo