ZD.371.1.2013

Kudowa Zdrój  05.04.2013 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy realizacji projektu pn. „Wzbogacanie składu gatunkowego drzewostanów i zachowanie różnorodności biologicznej w Parku Narodowym Gór Stołowych” w ramach Działania nr 4.7 (Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna) w Priorytecie nr 4 (Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

I. Zamawiający:
Park Narodowy Gór Stołowych (PNGS), ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

II. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Wzbogacanie składu gatunkowego drzewostanów i zachowanie różnorodności biologicznej w Parku Narodowym Gór Stołowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Tablica informacyjna musi zostać wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziale 17 „Poradnika dla beneficjenta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z wyłączeniem Działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3 oraz Priorytetu 10” (wersja nr 22), a szczególnie zgodnie z wzorem przykładowej tablicy informacyjnej pokazanej na rysunku nr 19 w podrozdziale 17.6. tegoż Poradnika.
Wymiary tablicy, zgodnie z Podrozdziałem 17.1.1. Poradnika, to 70 cm (wysokość) x 90 cm (szerokość).
Tablica musi zostać wykonana z materiału PCV o grubości 5 mm.
Wszelkie informacje wymagane do umieszczenia na tablicy zostaną przekazane Wykonawcy po zakończeniu postępowania i wyłonieniu wykonawcy. Zakres informacji koniecznych do umieszczenia na tablicy informacyjnej będącej przedmiotem zamówienia przedstawia załącznik graficzny do niniejszego zapytania ofertowego.
Wyżej wymieniony Poradnik (wersja 22) dostępny jest na stronach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 pod adresem: http://www.rpo.dolnyslask.pl. Na prośbę Wykonawcy Zleceniodawca udostępni aktualną wersję Poradnika w celu właściwego wykonania zamówienia.

III. Termin i miejsce wykonania zamówienia.
Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do dnia 30.04.2013r. Gotowa tablica informacyjna musi zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój.

IV. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny (C) (100% = 100 pkt.)

C =   cena oferowana najniższa brutto /  cena badanej oferty brutto  x 100 pkt. x %
               
            Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
            Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert na podstawie kryteriów oceny określonych powyżej.

V. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

  • Termin składania ofert upływa 15.04.2013 r. o godz. 12:00.
  • Oferty musza zawierać cenę netto i brutto dla zamówienia.

W ofercie należy podać dane kontaktowe do Oferenta: adres Oferenta, nr telefonu, faksu (jeśli jest), adres e-mail.

  • Oferty można składać:
  • w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (pokój nr 10), ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pngs@pngs.com.pl,
  • drogą pocztową na adres: Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój, z dopiskiem „Oferta – tablica informacyjna” na kopercie (decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego),
  • faksem pod numerem (074) 865-49-18.

VI. Dane osoby do kontaktów.
Przemysław Zwaduch, Zastępca Dyrektora PNGS, tel. (074) 866-14-36, e-mail: p.zwaduch@pngs.com.pl

VII. Informacje dodatkowe.

  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  • Zamawiający informuje, że obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z oferentami za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
  • Zamawiający informuje, że przesłanie przez Oferenta oferty o najniższej cenie nie jest jednoznaczne z obowiązkiem Zamawiającego do zlecenia wykonania niniejszego zamówienia.

Załącznik graficzny

                                              

Dyrektor
Parku Narodowego Gór Stołowych
mgr inż. Janusz Korybo