Kudowa Zdrój 17.09.2013 r.

ZNB.371.5.2013

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 14 000 €

Zamawiający:
Park Narodowy Gór Stołowych (PNGS), ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
Zawiadomienie dotyczy postępowania  z dnia 04.05.2013 r. na wyłonienie Wykonawcy dostawy, której przedmiotem jest:
Dostawa oprogramowań do analizy spektrogramów bioakustycznych.
W toku postępowania wpłynęły 2 ważne oferty:


Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

1.

 ECOTONE, ul. Słowackiego 81-871 Sopot

2.

ATUT CENTRUM Sp.z.o.o., ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10 lok. 134, 02-972 Warszawa

Za najkorzystniejszą uznano ofertę:
ECOTONE,
ul. Słowackiego
81-871 Sopot


Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:


Odrzuconą ofertę ATUT CENTRUM Sp. z.o.o. z powodu nie spełniania wymagań formalnych zapytania ofertowego (odnośnie regulaminu Funduszu Leśnego – zamówienie dotyczyło wyłącznie dwóch oprogramowań).Dyrektor PNGS
mgr inż. Janusz Korybo