Kudowa Zdrój, dn.16.04.2013

Park Narodowy Gór Stołowych                                              
Ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój
NIP: 883-185-29-45

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
o wartości poniżej 14 000 €

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro w ramach realizowanego projektu RPO WD „Wzbogacanie składu gatunkowego drzewostanów i zachowanie różnorodności biologicznej w Parku Narodowym Gór Stołowych”.
Priorytet  nr 4 „ Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i powodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)
Działanie nr 4.7. „Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna.

Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój informuje,  iż w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące dostawy siatki  AS 200/25/15 M w ilości 7300 mb wraz z  transportem do obw.ochronnych  PNGS wpłynęły 4 ważne oferty od firm:

Lp.

Nazwa firmy

Kryterium: cena

1

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Marlesz Sp. z o.o. 41-260 Sławków ul.Łosińska 6

100 pkt.

2

„Mostostal-Met” Sp z o.o.                    
 23-400 Biłgoraj, ul. Krzeszowska 93

93,33 pkt.

3

Zakład Obsługi Leśnictwa Spółka Jawna                                            
39-400 Tarnobrzeg, ul. Mieszka I-go 4,

85,02 pkt.

4

Narzędzia dla Leśnictwa GRUBE Sp. z o.o. 62-002 Suchy Las k/Poznania ul. Obornicka 14 A

78,50 pkt.

Otrzymano 1 ofertę, która nie spełniała wymogów.

Za najkorzystniejsza ofertę uznano:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Marlesz Sp. z o.o. 41-260 Sławków ul.Łosińska 6

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Marlesz Sp. z o.o. przedstawiła ofertę o najniższej cenie za siatkę AS 200/25/15 M. Zgodnie z zapytaniem ofertowym jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena.
                                                                                                         

                                                                                                          Dyrektor PNGS
                                                                                                    mgr inż. Janusz Korybo

Sporządziła:
Edyta Gurba