Kudowa Zdrój dn. 2013-02-08

 DR.215.2.2013

 

                                                                                   
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości  14 000 euro, którego przedmiotem jest : Wykonanie audytów energetycznych (kpl.2) w zakresie  docieplenia ścian zewnętrznych budynków wełną mineralną, docieplenia stropów wełną mineralną oraz zmiany systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych  PNGS  położonych w Karłowie nr 13 i 18 gm. Radków.

 ZAPROSZENIE
do  składania ofert

I.Nazwa i adres zamawiającego :
Park Narodowy Gór Stołowych ,57-350 Kudowa Zdrój,
ul.Słoneczna 31 ; NIP  883-185-29-45; REGON 021783891
e-mail:pngs@pngs.com.pl
tel.(74)8661436; fax.(74)8662097

II. Park Narodowym Gór Stołowych zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: „Wykonanie audytów energetycznych (kpl.2) w zakresie  docieplenia ścian zewnętrznych budynków wełną mineralną, docieplenia stropów wełną mineralną oraz zmiany systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych  PNGS  położonych w Karłowie nr 13 i 18 gm. Radków.”

1. Opis przedmiotu zamówienia

1)Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i opracowanie audytów energetycznych w zakresie  docieplenia ścian zewnętrznych budynków wełną mineralną, docieplenia stropów wełną mineralną, oraz zmiany systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych  PNGS  położonych w Karłowie nr 13 i 18 gm. Radków.

KOD CPV: 71314300-5-Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

2. Zakres prac obejmuje:
1) Wykonanie i opracowanie audytów energetycznych  spełniających wymogi ustawy z dnia 21 listopada 2008r o wspieraniu termomodernizacji i remontów(Dz.U.z 2008 r Nr 223,poz.1459 ze zm.),  w zakresie wymaganym przez NFOŚiGW , niezbędny do uzyskania środków w ramach: Programu Priorytetowego 6.1.Ochrona przyrody i krajobrazu
2)Ocenę techniczną istniejących obiektów pod katem  zamierzenia termomodernizacyjnego,
3)Inwentaryzacje budowlano – architektoniczne w zakresie niezbędnym do opracowania audytów energetycznych.

3. Opracowanie należy wykonać :
1)Osobno na każdy obiekt w 3 egzemplarzach,
2)Całość opracowań wykonanych  techniką tradycyjną należy zarejestrować w wersji elektronicznej w 3 egzemplarzach,
3)Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie, na własny koszt, wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,  a w szczególności ekspertyzy , opinie ,badania, pomiary itd. Oferta winna uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zmówienia.

4. Parametry obiektów przewidzianych do prac termomodernizacyjnych
1)Karłów 13
Budynek mieszkalny jednorodzinny ,podpiwniczony wolnostojący.
Zakres termomodernizacji: docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynku wełną mineralną, docieplenie  stropów międzykondygnacyjnych. Modernizacja systemu grzewczego poprzez wykonanie współpracujących ze sobą instalacji solarnej, kominka z płaszczem wodnym oraz wykonanie instalacji bufora ciepła.
Kubatura  budynku   1416 m3
Powierzchnia użytkowa   278,50 m2

2)Karłów 18 gm.Radków
Budynek mieszkalny jednorodzinny ,podpiwniczony wolnostojący.
Zakres termomodernizacji: docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynku wełną mineralną, docieplenie  stropów międzykondygnacyjnych. Modernizacja systemu grzewczego poprzez wykonanie współpracujących ze sobą instalacji solarnej, oraz wykonanie instalacji bufora ciepła.
Kubatura budynku  830 m3
Powierzchnia użytkowa 216 m3


5. Termin realizacji zamówienia – 3 tygodnie od daty podpisania umowy

III. Oferty należy składać  do dnia  15.02.2013r do godz.14,00
W sekretariacie siedziby zamawiającego:

Park Narodowy Gór Stołowych,
57-350 Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 31, pok. nr 10.


Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert w formie elektronicznej: email: pngs@pngs.com.pl


IV. Kryterium  wyboru najkorzystniejszej oferty – najniższa cena

.
V. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami  jest:

Pani Irena Bogdan–Czmer  tel.(74) 8661-436; email: pngs@pngs.com.pl
                                                                                     

Sporządziła: Irena Bogdan -Czmer

Załączniki:                         
       
1. Wzór oferty
2. Wzór umowy

 

Dyrektor
Parku Narodowego Gór Stołowych
mgr inż. Janusz Korybo