Kudowa Zdrój 30.08.2012 r.

OGŁOSZENIE

 Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31,    57-350 Kudowa Zdrój
Adres poczty elektronicznej: pngs@pngs.com.pl    Strona internetowa: www.pngs.com.pl
Numer telefonu: 74-8661436, 8662097   Numer faksu: 74-8661436, 8662097
Godziny urzędowania: 8.00 – 15.00                                                                                           
poszukuje  wykonawcy do  wykonania remontu mostku na potoku górskim Czerwona Woda – szlak turystyczny żółty - polegający na demontażu starych uszkodzonych i zniszczonych elementów oraz wykonaniu nowych.

W ramach zadania należy wykonać:
1.Remont mostku na potoku górskim Czerwona Woda – szlak turystyczny żółty - polegający na demontażu starych uszkodzonych i zniszczonych elementów oraz wykonaniu nowych.
   Lokalizacja przedmiotu zamówienia:
Mostek na  potoku górskim Czerwona Woda o wymiarach: długość 6,50 m, szerokość 2 m – szlak turystyczny żółty, O.O. Czerwona Woda ( 600 m od parkingu „Batorówek”).
Elementy z demontażu należy usunąć poza teren PNGS.           

2. Materiał do wykonania zadania:
- deski modrzewiowe o gr. 5 cm, szer. 20 cm, (pow. 6,50m x 2m)
- legary modrzewiowe o wym. 20 cm x 20 cm (rozstaw 90 cm) – minimum szt. 3,
- gwoździe o dł. 15 cm (skręcone lub pierścieniowe),
- barierki modrzewiowe wg potrzeb.
- dwukrotna impregnacja drewna.

Przedmiar robót stanowi załącznik nr 1
 Podane w przedmiarze robót pozycje KNR nie są obligatoryjne do zastosowania przez oferenta w kosztorysie ofertowym ,służą jedynie do określenia zakresu zadania.
Nie dopuszcza się zamienników materiału przeznaczonego na wykonanie zadania.
Realizacja zadania ma być zakończona do dnia: 30.09.2012 roku.
Oferty  proszę kierować na  ww adres pocztą, faksem lub elektronicznie z dopiskiem „Remont mostku Czerwona Woda” do dnia 17.09.2012. do godziny 09.00. z wykorzystaniem załączonego formularza ofertowego – załącznik nr2
Dodatkowe informacje udzielają pracownicy działu Udostępniania Parku: tel. 74/8654925 : Dariusz Matusiak – 695895819 lub Dariusz Onichimowski – 695895827.

Formularz ofertowy

Przedmiar robót

Sporządził:                                       
Dyda Piotr                                                                                       Podpisał:

                                                                                                                                                                                                        Dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych
                                                                                              mgr inż. Janusz Korybo