L. Dz.  DAC 2/III/12

KUDOWA ZDRÓJ  2012 – 03 - 16

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NAZWA I ADRES: Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57 – 350 Kudowa – Zdrój,
woj. dolnośląskie,  tel. 74 866 1436, faks 74 8662097.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pngs.com.pl  

Rodzaj zamówienia: usługa
Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - zwolnione ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wartość zamówienia – poniżej 14 000 euro.
„Bieżąca i awaryjna naprawa samochodów służbowych
Parku Narodowego Gór Stołowych”

1.Park Narodowy Gór Stołowych w Kudowie - Zdrój  zwraca się z prośbą o złożenie oferty na bieżącą oraz awaryjną naprawę samochodów służbowych, nie objętych gwarancją, w zakresie:

 mechanika pojazdowa (ślusarstwo), blacharstwo, konserwacja, drobne usługi lakiernicze oraz
inne zlecone usługi.

 • Podstawą wyboru oferty jest najniższa kwota za 1 roboczogodzinę  liczoną w cenie brutto.

Cena netto                 roboczogodziny w (zł.)

Stawka VAT 

Cena brutto roboczogodziny  (w zł)

Rabat %

Cena brutto roboczogodziny po rabacie  (w zł)

 

 

 

 

 

2.Cena za roboczogodzinę określoną w powyższej tabeli, odnosi się do całości wykonanych usług,
oferowana wartość upustu od wartości każdej faktury (rachunku) wynosi ………..... %  przez cały okres trwania umowy.

3.Wykaz pojazdów oraz przedmiot zamówienia.

Lp

Wykaz pojazdów

Typ

Rok produkcji

1

JEEP CHEROKEE 3,7

OSOBOWY 4X4

2001

2

OPEL  FRONTERA 2,2 

OSOBOWY 4X4

1999

3

NISSAN 2,5 D PICKUP

CIĘŻAROWY  4X4

2003

4

NISSAN  2,4 i

CIĘŻAROWY 4X4

1999

5

SKODA OCTAVIA 1,9

OSOBOWY 4X4

2003

6

ŁADA NIVA  4 x 4

OSOBOWY 4X4

2005

7

ŁADA NIVA  4 x 4

OSOBOWY 4X4

2000

8

ŁADA NIVA  4 x 4

OSOBOWY 4X4

1998

9

RENAULT  KANGOO 1,9 Dci

OSOBOWY 4X4

2005

10

SKODA  FABIA  1,4 

OSOBOWY

2006

11

SUZUKI JIMNY  1,5  szt . 3

OSOBOWY

2007

4.Naprawa pojazdów zostanie wykonana zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi dla danej marki.

 • Cena części i podzespołów użytych do naprawy nie może przekroczyć ceny brutto określonej w fakturze zakupu tych części.
 • Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną usługę na okres minimum 3 miesięcy.
 • Warunkiem przyjęcia samochodu do naprawy przez Wykonawcę, jest pisemne „zlecenie naprawy” wystawione przez Zamawiającego.
 • W przypadku konieczności powiększenia lub zmniejszenia zakresu naprawy Wykonawca obowiązany jest uzgodnić zakres z dyrektorem lub upoważnionym przez niego pracownikiem.
 • Naprawy samochodów Parku Narodowego  nastąpią w pierwszej kolejności bezpośrednio

 po zgłoszeniu.

 • Warsztat samochodowy  powinien znajdować się w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego.

5. Normy czasu pracy na wykonanie określonych napraw, oparte będą o normy z Euro TAX.
6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu części zamiennych, niezbędnych do wykonania danej naprawy.                                                                   
7. Adres strony internetowej, na której jest dostępne zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, (formularzem oferty, wzorem umowy,) : WWW. pngs.com.pl  
8.Miejsce otrzymania zapytania ofertowego:
 w siedzibie zamawiającego pok.14, lub  telefonicznie 695895810  Zenon Klimek w godz.: 8,00 do 14,00

 • Miejsce składania ofert:

oferty należy składać na piśmie w dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych ul. Słoneczna 31, sekretariat (pokój nr 10)

 • Termin składania ofert: do dnia 28 marca 2012r. do godz. 10:00
 • Do oferty należy dołączyć kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 • Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia  podpisania umowy do 31.12.2012 roku.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty

ZAŁĄCZNIKI:
1.FORMULARZ OFERTOWY
2.WZÓR UMOWY
3.WZÓR ZLECENIA NAPRAWY SAMOCHODÓW

Sporządził; Zenon Klimek

 Dyrektor
Parku Narodowego Gór Stołowych
mgr inż. Janusz Korybo