Kudowa Zdrój   16.12.2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
- II postępowanie

1. Zamawiający :

Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31; 57-350 Kudowa Zdrój; NIP ;883-185-29-45

2. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymanie pasa drogowego pozostającego w zarządzie Zlecającego o łącznej długości 250 mb i szerokości 5,0 m (oddz.67p) oraz pasa drogowego o długości 150 mb i szerokości  4,0 m ( oddz.78 k,m,j ) na terenie wsi Karłów oraz miejsc postoju pojazdów: „Polana YMCA” (pow. 1500 m2)  i „Droga nad Urwiskiem” (pow. 320 m2). Zimowe utrzymanie polega na odśnieżeniu powierzchni bez posypywania.

3. Termin wykonania zamówienia: 24.12.2013 – 30.04.2014 roku

4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
- posiadanie specjalistycznego sprzętu umożliwiające rzetelne wykonanie zadania.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

- oświadczenie wykonawcy, że w zakresie swej działalności gospodarczej trudni się wykonywaniem czynności wymienionej w pkt 2.

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

- najniższa cena

7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Dariusz Matusiak, tel. 695 895 819, udostępnianie@pngs.com.pl

8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty : Ofertę złożyć należy do dnia 23.12.2013r do godz.10:00. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie , komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu ofertowym. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą , na kopercie należy umieścić napis : ’’ Zimowe utrzymanie 2013-2014’’oraz umieścić dane wykonawcy.   Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w pokoju nr 10- sekretariat, pocztą , pocztą elektroniczną na adres : oferta@pngs.com.pl  w tytule „ Zimowe utrzymanie 2013- 2014” lub faksem pod nr 74/8661097.

9. Termin związania ofertą : 14 dni.

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Załącznik nr 1

 

Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo