Kudowa Zdrój 02.04.2013 r.

ZNB.371.2.2013

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 14 000 €

Zamawiający:
Park Narodowy Gór Stołowych (PNGS), ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
Zawiadomienie dotyczy postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi, której przedmiotem jest:
Usuwanie roślin inwazyjnych z terenu PNGS w ramach projektu „Wzbogacanie składu gatunkowego drzewostanów i zachowanie różnorodności biologicznej w Parku Narodowym Gór Stołowych”. W toku postępowania wpłynęło 7 ważnych ofert.
Zestawienie ofert wraz z ich oceną punktową przedstawiono poniżej:Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

Kryterium: cena

1.

 AGROS Spółka z.o.o.  ul. M. Wolfkego 2 54-701 Wrocław

32,89 pkt.

2.

 „KLAUMAR ELEKTRO” Marcin Fugiel ul. Zachodnia 10/6        53-644 Wrocław

9,39 pkt.

3.

 „OGRODY” Artur Szkudłapski ul. Wł. Broniewskiego 24  57-402 Nowa Ruda

4,78 pkt.

4.

 AN-KO Anna Mathea ul. Wolska1/3 m.3 50-306 Poznań

51,11 pkt.

5.

 P.P.H.U. JO-KO Kornel Ptasiński  Budzów 199 57-215 Srebrna Góra

24,47 pkt.

6.

 „PRACE WYSOKOŚCIOWE” Tomasz Bąkowski ul. Asnyka 19/8  62-800 Kalisz

57,50 pkt.

7.

 USŁUGI LEŚNE Jan Białek Gołaczów 1/2 57-343 Lewin Kłodzki

100 pkt.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę:


USŁUGI LEŚNE
Jan Białek
Gołaczów 1/2       
57-343 Lewin Kłodzki


Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:


Firma USŁUGI LEŚNE Jan Białek przedstawiła ofertę o najniższej cenie za wykonanie usługi. Zgodnie z zapytaniem ofertowym jedynym kryterium wyboru wykonawcy usługi była cena.


Dyrektor
Parku Narodowego Gór Stołowych
mgr inż. Janusz Korybo