Kudowa Zdrój, 01.07.2013r.

ZE.371.2.2013


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
o wartości poniżej 14 000 €

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Dostawa dwóch zestawów  pomiarowych GPS dla Parku Narodowego Gór Stołowych


Zamawiający:
Park Narodowy Gór Stołowych (PNGS), ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
Zawiadomienie dotyczy postępowania z dnia 20.06.2013 r. na wyłonienie Wykonawcy zadania pn.: „Dostawa dwóch zestawów  pomiarowych GPS dla Parku Narodowego Gór Stołowych”


W toku postępowania wpłynęły 3 ważne oferty.
Zestawienie ofert wraz z ich oceną punktową przedstawiono poniżej.


L.p.

Nazwa wykonawcy

Kryterium: cena (liczba punktów)

1.

Leica Geosystems sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa

89,28 pkt.

2.

IMPEXGEO Hozakowski Stepnowski Urbański sp.j.
ul. Platanowa 1, Michałów-Grabina
05-126 Nieporęt

68,80 pkt.

3.

SmallGIS sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8a
30-415 Kraków

100,00 pkt.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:


SmallGIS sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8a
30-415 Kraków

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Firma SmallGIS sp. z o.o. ul. Wadowicka 8a 30-415 Kraków przedstawiła ofertę o najniższej cenie za wykonanie dostawy. Zgodnie z zapytaniem ofertowym jedynym kryterium wyboru wykonawcy usługi była cena.


Wszystkim oferentom dziękujemy za zainteresowanie i udział w postępowaniu.
Z firmą, która złożyła ofertę z najniższą ceną skontaktujemy się celem podpisania umowy.

Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo