RPOWD

Kudowa Zdrój, dn.12.08.2014

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój
NIP: 883-185-29-45


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
o wartości poniżej 30 000 €

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w ramach realizowanego projektu RPO WD „Wzbogacanie składu gatunkowego drzewostanów i zachowanie różnorodności biologicznej w Parku Narodowym Gór Stołowych”.
Priorytet  nr 4 „ Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i powodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)
Działanie nr 4.7. „Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna.

Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój informuje,  iż w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zakupu repelentu Cervacol Extra w ilości 1410 kg wraz z  dostawą repelentu do siedziby PNGS wpłynęły 2 ważne oferty od firm:

  1. WENA, KOCHAŃSKA-DUBAS JOLANTA ul.Wyczółkowskiego 39/2, 58-500 Jelenia Góra – firma otrzymała 97,92 pkt. w kryterium ceny.
  2. ZOL Sp.J. 39-400 Tarnobrzeg ul. Mieszka I-go 4 -  firmaotrzymała 100 pkt. w kryterium ceny.

Za najkorzystniejsza ofertę uznano:

ZOL Sp.J., 39-400 Tarnobrzeg ul. Mieszka I-go 4

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zakład Obsługi Leśnictwa przedstawił ofertę o najniższej cenie za repelent Cervacol Extra. Zgodnie z zapytaniem ofertowym jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena.

Sporządziła:
Edyta Gurba

                          
                  

Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo