Kudowa Zdrój, 12.09.2014


Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości  30 000 euro, którego przedmiotem jest zbiór nasion bukowych

 Ogłoszenie
o  składaniu ofert

I. Park Narodowym Gór Stołowych zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi:  zbiór nasion bukowych

II. Opis szczegółowy zamówienia :

1. Zbiór nasion bukowych z drzew  wskazanych przez pracowników Parku w ilości 500 kg wraz z transportem  nasion  do miejsca przechowywania – Pasterka 2.

2. Termin realizacji zamówienia - od daty podpisania umowy do  15.11.2014r.

III. Oferty należy składać na załączonym formularzu  do dnia 24.09.2014r.  do godz. 15-tej:  w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 10, faksem na numer 74/ 866 14 36 lub e-mailem oferta@pngs.com.pl ( z dopiskiem „ oferta na zbiór nasion bukowych”).

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia

Formularz ofetowy

Wzór umowy

                                                                      
Sporządziła : A. Gad.


Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo