Znak sprawy: DA.163.12.14.

Opieka medyczna dla pracowników Parku Narodowego Gór Stołowych

Kudowa Zdrój 2014.11.14.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 1. 1. Zamawiający : Park Narodowy Gór Stołowych,  ul. Słoneczna 31,   57-350 Kudowa Zdrój

  2. Opis przedmiotu zamówienia :

Zamówienie składa się z dwóch części:

 Część I. Przedmiotem zamówienia jest  zapewnienie szybkiego dostępu do lekarzy specjalistów oraz wielu badań diagnostycznych w formie ubezpieczenia medycznego z gwarancją skorzystania z porad lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych oraz lekarzy specjalistów w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych. Dostęp do lekarzy musi być nielimitowany. Umawianie  wizyt do lekarzy specjalistów musi być  bez konieczności posiadania skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Dodatkowo w ramach zakresu ubezpieczenia, musi być możliwość wykonania w krótkim terminie wielu podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych. Szczegółowy zakres świadczeń opisany jest w załączniku nr 1.                

Część II. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie zniżki w wysokości minimum 80% na zakup leków wydawanych na receptę. Szczegółowy opis i wymagania dla tej części zamówienia zawiera załącznik nr 2.
Wykonawca może zaoferować dwa produkty, po jednym na każdą część lub jeden produkt spełniający warunki dla obu części.

Informacje o pracownikach Zamawiającego:

Zatrudnionych jest 44 pracowników.

Szacowana liczba pracowników objętych zamówieniem: 40 osób ±15% (dokładna liczba zostanie podana po  wyłonieniu wykonawcy i poznaniu ceny oferty).

 1. 3. Termin wykonania zamówienia:
  od 01.01.2015. przez 12 miesięcy  możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne lata.

  4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, związanej z realizacją zamówienia.

  5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień o których mowa w pkt 4.

 1. 6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena 100%

 1. 7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
  Joanna Litwinowicz 74/8654911  j.litwinowicz@pngs.com.pl

Piotr Dyda 74/8654913

 1. 8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem zgodnie z załączonym wzorem oferty załącznik nr 3.  Oferta winna być podpisana przez osobę  upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Opieka medyczna dla pracowników PNGS  ” oraz umieścić dane wykonawcy
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok.10 sekretariat'  pocztą,  pocztą elektroniczną na adres:
oferta@pngs.com.pl  w tytule „ Opieka medyczna dla pracowników PNGS”  lub faksem pod nr 74/8661097

Termin złożenia oferty upływa w dniu 19.11.2014 o godzinie 08.00.

 1. 9. Termin związania ofertą : 14 dni

   

Załącznik 1 do ogłoszenia

Załącznik 2 do ogłoszenia

Załącznik 3 do ogłoszenia

 

 

 

Dyrektor PNGS

mgr inż Janusz Korybo