RPOWD

Kudowa Zdrój, dn.24.03.2014

Park Narodowy Gór Stołowych                                              
Ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój
NIP: 883-185-29-45

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
o wartości poniżej 14 000 €

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro w ramach realizowanego projektu RPO WD „Wzbogacanie składu gatunkowego drzewostanów i zachowanie różnorodności biologicznej w Parku Narodowym Gór Stołowych”.
Priorytet  nr 4 „ Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i powodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)
Działanie nr 4.7. „Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna.

Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój informuje,  iż w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zakupu feromonów Ipsodor W na kornika drukarza w ilości 1000 szt. wraz z  transportem feromonów do siedziby PNGS wpłynęła 1 ważna oferta od firmy:

  1. Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Lasów Państwowych ul.Marii Zientary Malewskiej 51/53, 10-307 Olsztyn,  który otrzymał 100 pkt. w kryterium ceny.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Firma Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Lasów Państwowych przedstawiła ofertę o najniższej cenie za feromony Ipsodor W. Zgodnie z ogłoszeniem jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena.

Sporządziła:
Edyta Gurba
                  

Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo