RPOWD

Kudowa Zdrój 31.03.2014 r.

ZNB.371.1.2014

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania o wartości poniżej 14 000 €
na
usługę usuwania roślin inwazyjnych z terenu PNGS w ramach projektu „Wzbogacanie składu gatunkowego drzewostanów i zachowanie różnorodności biologicznej w Parku Narodowym Gór Stołowych”
Zadanie finansowane ze środków RPO WD w ramach priorytetu 4 działania 4.7

Zamawiający:
Park Narodowy Gór Stołowych (PNGS), ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

W toku postępowania wpłynęło 3 ważne oferty.
Zestawienie ofert wraz z ich oceną punktową przedstawiono poniżej:Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

Kryterium: cena

1.

 AN-KO Anna Mathea ul. Wolska1/3 m.3 50-306 Poznań

100 pkt.

2.

 MERIT Paweł Kowalczyk ul. Towarowa 24, 58-100 Świdnica

52,55 pkt.

3.

 Firma ogólnobudowlana ONRY Henryk Fugowski, ul Kościuszki 162, 57-350 Kudowa Zdrój

13,61 pkt.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę:
AN-KO Anna Mathea
ul. Wolska1/3 m.3, 50-306 Poznań
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Firma AN-KO Anna Mathea przedstawiła ofertę o najniższej cenie za wykonanie usługi. Zgodnie z zapytaniem ofertowym jedynym kryterium wyboru wykonawcy usługi była cena.
Wszystkim oferentom dziękujemy za zainteresowanie i udział w postępowaniu.
Z firmą która złożyła ofertę z najniższą ceną skontaktujemy się celem podpisania umowy.


                  

Zastępca Dyrektora Parku  Narodowego Gór Stołowych

dr inż.  Przemysław Zwaduch