RPOWD

Kudowa Zdrój 01.04.2014 r.

ZNB.371.2.2014

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania o wartości poniżej 14 000 €
na
usługę wykaszania łąk w ramach projektu „Wzbogacanie składu gatunkowego drzewostanów i zachowanie różnorodności biologicznej w Parku Narodowym Gór Stołowych”
Zadanie finansowane ze środków RPO WD w ramach priorytetu 4 działania 4.7

Zamawiający:
Park Narodowy Gór Stołowych (PNGS), ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

W toku postępowania wpłynęło 5 ważnych ofert.
Zestawienie ofert wraz z ich oceną punktową przedstawiono poniżej:Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

Kryterium: cena

1.

 AN-KO Anna Mathea ul. Wolska1/3 m.3 50-306 Poznań

100 pkt.

2.

 ElektroBud Jarosław Kij, Russów 17, 62-817 Żelazków

69,54 pkt.

3.

 MERIT Paweł Kowalczyk ul. Towarowa 24, 58-100 Świdnica

80,91 pkt.

4.

 TREECLIMBER, Sławomir Szatkowski Świerki 59, 57-450 Świerki

87,34 pkt.

5.

 Agro Plus Service Sp. z. o. o. ul. Sokola 19/2, 53-147 Wrocław

92,71 pkt.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę:
AN-KO Anna Mathea
ul. Wolska1/3 m.3, 50-306 Poznań
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Firma AN-KO Anna Mathea przedstawiła ofertę o najniższej cenie za wykonanie usługi. Zgodnie z zapytaniem ofertowym jedynym kryterium wyboru wykonawcy usługi była cena.
Wszystkim oferentom dziękujemy za zainteresowanie i udział w postępowaniu.
Z firmą która złożyła ofertę z najniższą ceną skontaktujemy się celem podpisania umowy.


                                                          
                  

Zastępca Dyrektora Parku  Narodowego Gór Stołowych

dr inż. Przemysław Zwaduch