RPOWD

Identyfikator: ZD.371.4.2014                                                

Kudowa Zdrój  30.09.2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 €

 

Zamawiający:
Park Narodowy Gór Stołowych (PNGS), ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój

Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

Zawiadomienie dotyczy postępowania na wyłonienie wykonawcy sługi, której przedmiotem jest sporządzenie tablicy pamiątkowej dla projektu pn. „Wzbogacanie składu gatunkowego drzewostanów i zachowanie różnorodności biologicznej w Parku Narodowym Gór Stołowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W toku postępowania wpłynęły 3 ważne oferty.
Zestawienie ofert wraz z ich oceną punktową przedstawiono poniżej.


Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

Kryterium: cena

1.

LUKSTAR Łukasz Mąkowski
ul. Obrońców Westerplatte 32
98-220 Zduńska Wola

100,00 pkt.

2.

Tablitek PRO – Marcin Iżela
ul. Żółkiewskiego 7a/3
35-203 Rzeszów

52,50 pkt.

3.

CEWE Sp. z o.o.
ul. Strzelecka 11
47-230 Kędzierzyn Koźle

52,50 pkt.

Kryterium wyboru oferty.
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena.
Najniższą cenę złożyła firma:

LUKSTAR Łukasz Mąkowski
ul. Obrońców Westerplatte 32
98-220 Zduńska Wola

uzyskując w ocenie ofert 100 pkt.

Zatem firmę LUKSTAR Łukasz Mąkowski wybrano na wykonawcę tablicy pamiątkowej.


Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo