RPOWD

Kudowa Zdrój, dn.03.04.2014

Park Narodowy Gór Stołowych                                              
Ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój
NIP: 883-185-29-45


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
o wartości poniżej 14 000 €

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro w ramach realizowanego projektu RPO WD „Wzbogacanie składu gatunkowego drzewostanów i zachowanie różnorodności biologicznej w Parku Narodowym Gór Stołowych”.
Priorytet  nr 4 „ Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i powodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)
Działanie nr 4.7. „Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna.
Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój informuje,  iż w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zakupu zakup siatki leśnej typ AS 200/25/15 Medium w ilości 5200 mb o grubości powłoki ocynkowanej min. 200g/m2 wraz z transportem  siatki do siedzib obwodów ochronnych  na terenie parku tj. obw.ochronny Szczeliniec – Pasterka 2, obw.ochronny Czerwona Woda – Batorów 45 , wpłynęły  3 ważne oferty od firm:

  1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MARLESZ Sp. zo.o. 41-260 Sławków ul. Łosińska 6,  które otrzymało 100 pkt. w kryterium ceny.
  2. Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów, które otrzymało 98,76 pkt. w kryterium ceny.
  3. ZOL Sp.J. ,  39-400 Tarnobrzeg  ul. Mieszka I-go 4, który otrzymał 92,48 pkt. w kryterium ceny.

Za najkorzystniejsza ofertę uznano:
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MARLESZ Sp. zo.o. 41-260 Sławków
 ul. Łosińska 6

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MARLESZ Sp. zo.o. przedstawiła ofertę o najniższej cenie za siatkę leśną AS 200/25/15 M. Zgodnie z ogłoszeniem jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena.

Sporządziła:

Edyta Gurba
                                                                                             


Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo