Kudowa Zdrój, dn. 2015.07.10


Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31,57-350 Kudowa Zdrój
NIP: 883-185-29-45

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
o wartości poniżej   30 000 euro

 

Park Narodowy Gór Stołowych informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące:
„Remont cząstkowy drogi asfaltowej  PNGS – dojazdowej do rezerwatu Bł.Skały”

Jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena.
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się następującym kryterium i jego wagą:
KRYTERIUM –Cena –waga 100%

W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym przyznano punkty według następującego wzoru:
Ilość punktów= cena oferowana minimalna brutto/ Cena badanej oferty x 100 pkt

  1. „ DROG-BUD” Robert Bubiński ,ul. Jasna 2A  57-350 Kudowa Zdrój

      - firma otrzymała  100 pkt  

  1. Przedsiębiorstwo produkcyjno - Usługowo-Handlowe „ Szczytnik” u;. Kryształowa 12

      57-330 Szczytna  - firma otrzymała – 98 pkt

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: „ „DROG-BUD Robert Bubiński ,ul.Jasna 2A ,
   57- 350 Kudowa Zdrój

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Firma przedstawiła ofertę o najniższej cenie.

 

SporządziłIrena Bogdan-Czmer                                                                                                 

                                                                                                                           ZATWIERDZAM

                                                                                              p.o.  Z-ca Dyrektora PNGS
                                                                                                        mgr Tomasz Mazur