ZNB.371.4.2015

Kudowa Zdrój 17.06.2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie postępowania o wartości poniżej 30 000 € na
usługę wykaszania łąk w ramach zadania
„Ochrona różnorodności biologicznej w Parku Narodowym Gór Stołowych”
Zadanie dofinansowywane ze środków WFOŚiGW w ramach priorytetu 4.4

Zamawiający:
Park Narodowy Gór Stołowych (PNGS), ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

W toku postępowania wpłynęły 2 ważne oferty.Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

1.

 TEAM FOR EKO sp. z.o.o., Juszowice 6, 59-305 Rudna

 

2.

 „PRACE WYSOKOŚCIOWE” Tomasz Bąkowski, ul. Asnyka 19/8, 62-800 Kalisz

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
W obu ofertach zaproponowana cena znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

                                                                                                            Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo