Identyfikator: ZE.371.3.2015   
                                            

                                                                                 Kudowa Zdrój, 23.02.2015r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

dot. postępowania „Utrzymanie czystości w kancelariach terenowych PNGS oraz obsługa Ekocentrum PNGS”

 

W związku z zapytaniem z dnia 19.02.2015r. dot. realizacji zadania „Utrzymanie czystości w kancelariach terenowych PNGS oraz obsługa Ekocentrum PNGS” udzielamy następujących odpowiedzi:

 

Ad. 1 (Pytanie) „W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w pkt. III Sprzątanie Budynku Dyrekcji PNGS w trakcie urlopu jest zapis o sprzątaniu w przypadku zwolnienia lekarskiego pracownika stałego lub urlopu. Proszę o informację czy podana powierzchnia 748,47m2 ma być zawsze sprzątana, czy tylko powierzchnia zajmowana przez danego pracownika przebywającego na urlopie lub zwolnieniu lekarskim?”
(Odpowiedź): Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia sprzątania budynku Dyrekcji PNGS (o pow. 748,47 m2) w trakcie nieobecności (zwolnienia lekarskiego lub urlopu) stałego pracownika zajmującego się sprzątaniem budynku Dyrekcji (forma zastępstwa za osobę sprzątającą budynek etatowo).

 

Ad. 2. (Pytanie) „Gdzie znajduje się załącznik nr 2, który jest wymieniony w końcowej części wzoru umowy tj. (dokument regulujący szczegółowe zasady prowadzenia sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej oraz zasady dokonywania wpłat ze sprzedaży)? Jeśli nie ma go na stronie proszę o przesłanie na e-mail tego załącznika  lub publikację na stronie internetowej.
(Odpowiedź) Treść załącznika regulującego szczegółowe zasady prowadzenia sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej oraz zasady dokonywania wpłat ze sprzedaży zostanie spisany w porozumieniu z przedstawicielem wykonawcy na etapie zawierania umowy. Z uwagi na poufny charakter dokonywania operacji finansowych oraz dla bezpieczeństwa pracownika przyszłego Wykonawcy nie jest on w tej chwili publikowany. Zawierał on będzie jedynie ustalenia co do obowiązków sporządzania dokumentacji z kasy fiskalnej (raporty dobowe , wydruki itp.) oraz kwestie organizacyjne dot. godzin i zasad dokonywania wpłat utargu do kasy Zamawiającego.

 

Ad. 3. (Pytanie) Co zamawiający rozumie pod nazwą nadzór nad obiektem? Czy zamawiający żąda jakiś uprawnień osób odpowiedzialnych za nadzór?
(Odpowiedź) Nadzór nad obiektem nie będzie miał charakteru działalności ochroniarskiej. Osoba przebywająca w obiekcie będzie miała obowiązek obserwowania ruchu w obiekcie i powiadamiania Zamawiającego o incydentach i ewentualnego powiadomienia policji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.  Nadzór dotyczył będzie także zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich awarii i usterek w budynku. Wykonawca nie będzie zobowiązany do prowadzenia całodobowej ochrony obiektu. Zamawiający nie wymaga od osoby pełniącej dyżur w budynku uprawnień w zakresie ochrony mienia i osób.

 

Ad. 4. (Pytanie) Czy w zakresie obsługi obiektu tj. (udzielanie informacji odwiedzającym, sprzedaż wydawnictw, pomoc zwiedzającym) zamawiający zamierza przeszkolić osoby za to odpowiedzialne?
(Odpowiedź) Tak, osoby wskazane przez Wykonawcę zostaną przeszkolone w tym zakresie przez Zamawiającego.

 

Ad.5 (Pytanie) Na podstawie jakich kryteriów zamawiający ma zamiar dokonywać akceptacji pracowników ze strony wykonawcy (pkt. 10 załącznika nr 1)?
(Odpowiedź) Akceptacja pracowników przewidzianych do zatrudnienia przez Wykonawcę nastąpi na podstawie imiennej listy osób wyznaczonych do realizacji zadania, którą Wykonawca przedstawi Zamawiającemu. Jedynie osoby wskazane na liście będą mogły wykonywać przedmiot zamówienia. W przypadku konieczności zmiany pracownika przez Wykonawcę, Zamawiający musi o tym fakcie zostać powiadomiony pisemnie i zaakceptować tę zmianę.

 

 

 

 

Dyrektor PNGS
mgr inż. Janusz Korybo