Kudowa Zdrój, dn. 2015-07-07


Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31,57-350 Kudowa Zdrój
NIP: 883-185-29-45

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
o wartości poniżej   30 000 euro

 

Park Narodowy Gór Stołowych informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące:
„Przygotowanie terenu budowy Pasterka 14 i 15 gm. Radków” wpłynęły 2 ważne oferty.

Jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena.
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się następującym kryterium i jego wagą:
KRYTERIUM –Cena –waga 100%

W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym przyznano punkty według następującego wzoru:
Ilość punktów= cena oferowana minimalna brutto/ Cena badanej oferty x 100 pkt

1. „ONRY”Firma Ogólnobudowlana Henryk Fugowski ul.Kościuszki 162, 57-350 Kudowa Zdrój - firma otrzymała
100 pkt. w kryterium ceny.
2. PHU Budowlany Mateusz Tracz ul. Ogrodowa 11 A , 57-420 Radków -firma otrzymała  - 16 pkt. w kryterium ceny.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: „ONRY”Firma Ogólnobudowlana Henryk Fugowski ul. Kościuszki 162, 57-350 Kudowa Zdrój .

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Firma przedstawiła ofertę o najniższej cenie.

 

SporządziłIrena Bogdan-Czmer                                                                                                 

 

 

                                                          p.o. Zastępcy Dyrekotra PNGS

mgr  Tomasz Mazur