Kudowa Zdrój 02.07.2015 r.

ZNB.371.5.2015(2)

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania o wartości poniżej 30 000 € na
usługę usuwania rdestowca ostrokończystego z terenu PNGS w ramach zadania
„Ochrona różnorodności biologicznej w Parku Narodowym Gór Stołowych”
Zadanie dofinansowywane ze środków WFOŚiGW w ramach priorytetu 4.4

Zamawiający:
Park Narodowy Gór Stołowych (PNGS), ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

W toku postępowania wpłynęły 2 ważne oferty.
Zestawienie ofert wraz z ich oceną punktową przedstawiono poniżej:Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

Kryterium

1.

„PRACE WYSOKOŚCIOWE” Tomasz Bąkowski, ul. Asnyka 19/8, 62-800 Kalisz

99,40 pkt.

2.

 Firma ogólnobudowlana „ONRY” Henryk Fugowski, ul. T. Kościuszki 162,
57-350 Kudowa Zdrój

100 pkt.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę:
Firma ogólnobudowlana „ONRY”
ul. T. Kościuszki 162, 57-350 Kudowa Zdrój
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Firma „ONRY”  przedstawiła ofertę o najniższej cenie za wykonanie usługi. Zgodnie z zapytaniem ofertowym jedynym kryterium wyboru wykonawcy usługi była cena.

 

p.o. Z-ca Dyrektora
Parku Narodowego Gór Stołowych
mgr Tomasz Mazur