Kudowa Zdrój, dn. 2015.08.13.

Park Narodowy Gór Stołowych                                                                        
ul. Słoneczna 31,57-350 Kudowa Zdrój     
NIP: 883-185-29-45


 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o wartości poniżej   30 000 euro


 Park Narodowy Gór Stołowych informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące:
Wymiana ogrodzenia budynku mieszkalnego PNGS położonego w Karłowie 18 gm. Radków z gotowych paneli ogrodzeniowych „ wpłynęły 4 ważne oferty
Jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się następującym kryterium i jego wagą:  KRYTERIUM –Cena –waga 100%
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym przyznano punkty według następującego wzoru:
Ilość punktów= cena oferowana minimalna brutto/ Cena badanej oferty x 100 pkt


Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów

1

„ONRY” Firma Ogólnobudowlana   Heryk Fugowski
ul.Kościuszki  162 Kudowa Zdrój

53

2

ASM Bramy Ogrodzenia Artur Frydulski ,05-091 Ząbki ul. Wyzwolenia 9

60

3

Spółdzielnia Rzemieślnicza „”Wielobranżowa”
ul.Lutycka 25 ,
57-300 Kłodzko

99

4

Skład Opałowy Obrót Metalami Żelaznymi Irena Biernacik
ul.Fabryczna 12,57-350 Kudowa Zdrój

100

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: Skład Opałowy Obrót Metalami Żelaznymi Irena Biernacik  ul.Fabryczna 12,    57-350 Kudowa Zdrój.  Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Firma przedstawiła ofertę o najniższej cenie.
W  trakcie postępowania wpłynął  mail od firmy „Centrum Ogrodzenia Patix”,57-300 Kłodzko ,ul.Objazdowa 7 zatytułowany „Wstępna wycena Karłów „ wraz z załącznikiem w postaci faktury proforma nr 0086/2015. Nie jest to jednak dokument wymagany przez Zamawiającego i nie brał udziału w postępowaniu.

 SporządziłIrena Bogdan-Czmer,                                                      

 

ZATWIERDZAM:

Dyrektor PNGS

mgr inż. JANUSZ KORYBO