Znak sprawy 371.DU.2016.1.6


Kudowa Zdrój, 22.03.2016r.

„Utrzymanie szlaków oraz sprzątanie i wywóz nieczystości stałych do miejsca tymczasowego składowania przy parkingu „Polana YMCA” na terenie PNGS w roku 2016r.”

Wyjaśnienie treści SIWZ 

W dniu 18.03.2016 r. wpłynęło zapytanie do SIWZ o następującej treści :
Zapytanie do SIWZ w postępowaniu „Utrzymanie szlaków oraz sprzątanie i wywóz nieczystości stałych do miejsca tymczasowego składowania przy parkingu „Polana YMCA” na terenie PNGS w roku 2016r.”

1. Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o podanie kwoty jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na „Utrzymanie szlaków oraz sprzątanie i wywóz nieczystości stałych do miejsca tymczasowego składowania przy parkingu „Polana YMCA” na terenie PNGS w roku 2016r.”

Ad. 1. Informacja o odmowie udzielenia odpowiedzi na zapytanie oferenta w postępowaniu o zamówienie do 30 000 euro.

Na podstawie art.38 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Zarządzenia nr 2/2013 Dyrektora PNGS z dnia 15.04.2013 dotyczącego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych  o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro  rozdział VII pkt. 7 , termin do składania zapytań upływa na dwa dni przed końcowym dniem składania ofert. Oferent złożył zapytanie po upływie w/w terminie, stąd Zamawiający nie udzielił odpowiedzi.

 

Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo