Kudowa Zdrój   dn. 2016.07.15


DR.371.1.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1. Zamawiający :

                Park Narodowy Gór Stołowych, 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 31 ;
                NIP  883-185-29-45; REGON 021783891
                e-mail:pngs@pngs.com.pl
                tel.(74)8661436; FAX.(74)866209


2.1. Nazwa zadania: Projekt budowy  wspólnej oczyszczalni ścieków dla   budynków PNGS
          Karłów 32,33 i 35 gm.Radków „

2.2. Główny przedmiot zamówienia :


CPV 71.32.00.00-7
Dodatkowe przedmioty zamówienia
CPV 71.32.22.00-3
         71.22.00.00-6
         71.24.80.00-8

2. 3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej   budowy mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków  i kanalizacji sanitarnej wspólnej  dla trzech budynków PNGS  Karłów 32, 33 i 35, gm. Radków nr ewid. działki 191/AM-4/ obręb Karłów, wraz z uzyskaniem  pozwolenia na budowę  i  nadzorem autorskim. W ramach realizacji zamówienia należy również uzyskać pozwolenie wodnoprawne   na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków  mieszkalnych  Karłów 32,33 i 35 gm. Radków  w ilości 3.000 m3/d do pot. Czerwona Woda .
Teren przewidziany do wykonania projektu budowlanego sieci kanalizacji  sanitarnej  oraz oczyszczalni ścieków położony jest na obszarze  NATURA 2000.


2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będący podstawa do złożenia oferty zawiera: załącznik nr.1 do Ogłoszenia  O Zamówieniu Publicznym


Miejsce realizacji:  teren PNGS  Karłów 32,33 i 35 gm, Radków nr ewid. działki 191/78,/AM-4/ obręb Karłów.


2.5. Termin wykonania zadania

Wymagany przez Zamawiającego  termin wykonania zadnia  do dnia 12.12.2016r

3. Warunki  udziału w postepowaniu

1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy ,którzy spełniają warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia .Warunek zostanie uznany  za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dowody potwierdzające ,że wykonał co najmniej jeden   projekt w  zakresie kanalizacji sanitarnej projektowanej w systemie grawitacyjno – pompowym o   długości min. 10 km oraz co najmniej 1 projektu oczyszczalni ścieków o przepustowości min.  10 m3/dobę poparte dokumentami potwierdzającymi, że projekty te zostały wykonane  należycie.
    W przypadku nie spełnienia warunku dotyczącego  wiedzy i doświadczenia oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
2) Udzielenie minimum 60- miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia.
3) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności   na
    wartość co najmniej 50% ceny ofertowej brutto.
4) Zamawiający oceni spełnianie powyższych warunków na zasadzie „spełnia / nie spełnia” na podstawie
     złożonej przez wykonawców oferty.

4. Sposób przygotowania oferty

1) Ofertę  należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia O Zamówieniu Publicznym


Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1.1) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22   ustawy .
1.2) Informacja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
1.3) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 projektów w  zakresie kanalizacji sanitarnej projektowanej w systemie grawitacyjno –pompowym o  długości min. 10 km oraz co najmniej 1 projektu oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 10 m3 /dobę.
1.4) Dokumenty potwierdzające, że projekty ujęte w wykazie, o którym mowa w pkt. 1.3. zostały wykonane należycie,
1.5)Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest    ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.


5. Opis sposobu obliczenia ceny.
1)Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy zamówienia w oparciu o opis przedmiotu    zamówienia zawarty w pkt I niniejszej specyfikacji oraz wizję w terenie.
2) W oferowanej cenie należy uwzględnić także  koszt pełnienia nadzoru autorskiego .
3)Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

6. Wybór najkorzystniejszej oferty.
1)Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi     kryteriami i ich wagami:
a/ cena - 80%
b/przewidywany wskaźnik jednostkowych kosztów inwestycyjnych netto oczyszczalni         ścieków wyrażony w jednostkach zł/m3/dobę, liczony wg cen za 2015 rok - 10%
c/ przewidywane roczne koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków, wyrażone w zł, liczone         wg cen za 2015 rok dla następujących składników kosztów (energia elektryczna,         chemikalia) - 10%

2) Opis sposobu oceny ofert.
    a/ punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:

                       
cena (brutto) najniższa / cena (brutto) ocenianej oferty   x 100 x 80%
                       

    Maksymalna ilość punktów za najniższą cenę – 80

   b/ punktacja za przewidywany wskaźnik jednostkowych kosztów inwestycyjnych netto         oczyszczalni ścieków wyrażony w jednostkach zł/m3/dobę, liczony wg cen za 2015 rok, będzie obliczana wg następującego wzoru:

wskaźnik (netto) najniższy / wskaźnik (netto) ocenianej oferty   x 100 x 10%
                       

    Maksymalna ilość punktów za najniższy wskaźnik – 10
    c/ punktacja za przewidywane roczne koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków,                  wyrażone w zł, liczone wg cen za 2015 rok dla następujących składników kosztów (energia         elektryczna, chemikalia), będzie obliczana wg następującego wzoru:

koszty eksploatacji najniższe / koszty eksploatacji ocenianej oferty   x 100 x 10%
                       
    
    Maksymalna ilość punktów za najniższe koszty eksploatacji – 10

7. Opis sposobu przygotowywania oferty, miejsce i termin składania oferty
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia O Zamówieniu Publicznym,


1) Osobiście  - w sekretariacie  Parku Narodowego Gór Stołowych  pok.nr.10 ,lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Park Narodowy Gór Stołowych
57-350 Kudowa Zdrój , ul. Słoneczna 31 w zamkniętej kopercie  z dopiskiem oferta na ”Projekt budowy  wspólnej oczyszczalni ścieków dla   budynków PNGS Karłów 32,33 i 35 gm.Radków„

2) Droga mailową na adres:oferta@pngs.com.pl w tytule oferta na: ”Projekt budowy  wspólnej oczyszczalni ścieków dla   budynków  PNGS Karłów 32,33 i 35 gm. Radków „

3)Faxem (74)8662097 w tytule oferta na: ”Projekt budowy  wspólnej oczyszczalni ścieków dla   budynków  PNGS Karłów 32,33 i 35 gm. Radków „

4)Termin składania ofert do 22.07.2016r do godz.14,00.

5) Termin związania z ofertą - 14 dni

6)Oferta musi być podpisana przez upoważnione do tego osoby.

7)Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to  z ustawy lub
   innych dokumentów załączonych do oferty.

8) Osoba prowadząca zamówienie : Irena Bogdan-Czmer
     kont.(074)8654922; e-mail: inwestycje@pngs.com.pl

 

Sporządził:  
Irena Bogdan-Czmer                                                                                          

 

Załączniki:

Zał. nr 1 - SIWZ

Zał. nr 2 - wzór oferty

Zał. nr 3 - wzór umowy

Zał. nr 4 - mapa

                                                  Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo