ZOD.371.12/01.2016

 Kudowa Zdrój, 15.12.2016 r.

OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, którego przedmiotem jest usługa bieżącej i awaryjnej naprawy samochodów służbowych nieobjętych gwarancją będących we władaniu Parku Narodowego Gór Stołowych.

1. Zamawiający:
Park Narodowy Gór Stołowych

ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Park Narodowy Gór Stołowych zaprasza do składania ofert na wykonanie usługibieżącej i awaryjnej naprawy samochodów służbowych nieobjętych gwarancją, będących we władaniu Parku Narodowego Gór Stołowych, obejmującej:
- mechanikę pojazdową: ślusarstwo, blacharstwo, konserwacja,
- drobne usługi lakiernicze,
- usługi wymiany podstawowych płynów i materiałów eksploatacyjnych,
- inne zlecone usługi.
Wykaz pojazdów stanowi Załącznik nr 1.
Szczegółowe wymagania dotyczące napraw stanowią Załącznik nr 2.
Kod CPV: 50110000-9
Termin realizacji: od dnia  01.01.2017 do 31.12.2019 r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu umowy.

3. Warunki udziału w postępowaniu.

Firma oferująca usługę bieżącej i awaryjnej naprawy samochodów służbowych (nieobjętych gwarancją) powinna posiadać:

  • odpowiednie kwalifikacje,
  • co najmniej 5-letni staż działalności,
  • doświadczenie i wiedzę, które zapewnią rzetelne wywiązywanie się z napraw samochodów służbowych PNGS

oraz musi dysponować co najmniej:

  • jednym stanowiskiem obsługowym posiadającym kanał najazdowy,
  • jednym stanowiskiem obsługowym posiadającym windę do podnoszenia pojazdu,
  • diagnostyką komputerową,
  • lawetą.

Warsztat/zakład samochodowy powinien znajdować się w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego.
Normy czasu pracy na wykonanie określonych napraw oparte będą o normy z Euro TAX.

4. Kryterium oceny ofert: najniższa cena za 1 roboczogodzinę liczoną w cenie brutto (80%)

najniższa cena za 1 km transportu samochodu lawetą (10%)
     wiedza i doświadczenie (10%)

5. Oferty na załączonym formularzu ofertowym (Załącznik nr 3) oraz formularzu dotyczącym wiedzy i doświadczenia (Załącznik nr 4) oraz wykaz narzędzi i wyposażenia zakładu (Załącznik nr 5 ) należy dostarczyć do dnia 20.12.2016r. do godziny 11:00 do siedziby zamawiającego adres Park Narodowy Gór Stołowych ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój osobiście, pocztą, kurierem lub pocztą e-mail: oferta@pngs.com.pl . Oferty dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

Ocena ofert dokonana będzie zgodnie z Załącznikiem nr 6.
Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonana w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
W załączeniu wzór umowy oraz wzór zlecenia naprawy samochodów.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 695 895 822.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Wzór umowy

Zatwierdzam

Dyrektor PNGS

mgr Janusz Korybo