DR.224.55.2016

Kudowa Zdrój dn.2016.10.28

 

 

                                                          ZAWIADOMIENIE

 o unieważnieniu  postępowania  o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie postępowania
o wartości  poniżej 30 000  euro na roboty budowlane : : „ Wykonanie prac remontowych ogólnobudowlanych w budynku mieszkalnym PNGS w Karłowie 18 gm. Radków”.

 Zamawiający :
 Park Narodowy Gór Stołowych ,57-350 Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 31

Tryb udzielania zamówienia: Zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro  (na podstawie art. 4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z  późn. zm.)
W toku postepowania nie wpłynęła   żadna oferta.


Uzasadnienie unieważnienia postępowania:   z powodu braku ofert  niepodlegających odrzuceniu, postępowanie unieważniono.

 

 p.o. Zastępca Dyrektora PNGS
mgr Tomasz Mazur