Kudowa Zdrój   dn.2016.10.28

DR.224.55.(2).2016

                                                                                                                                           
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego warto嗆 nie przekracza wyra穎nej w z這tych równowarto軼i kwoty 30.000 euro

1. Zamawiaj帷y :

                Park Narodowy Gór Sto這wych ,57-350 Kudowa Zdrój, ul. S這neczna 31 ;
                NIP  883-185-29-45; REGON 021783891
                e-mail:pngs@pngs.com.pl
                tel.(74)8661436; FAX.(74)8662097
Opis przedmiotu zamówienia :roboty budowlane:

2. Nazwa zadania: : „ Wykonanie prac remontowych ogólnobudowlanych w budynku mieszkalnym PNGS w Kar這wie 18 gm. Radków”.

Miejsce realizacji: budynek mieszkalny PNGS Karów 18 gm. Radków
      CPV 45  00 00 00 -7 Roboty budowlane
               45 45 30 00 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne    
2.1 Przedmiotem  zamówienia s: roboty budowlane
Przedmiotem zamówienia jest  remont pomieszczenia kuchennego w budynku mieszkalnym PNGS w Kar這wie 18 gm. Radków, prace remontowe budowlane do wykonania  w ramach  zamówienia :
1)zbicie tynków ze ,軼ian , odgrzybienie zawilgoconej 軼iany -  m2  46
2)ocieplenie 軼ian kuchni styropianem gr.3cm,
3) wykonanie suchych tynków  軼ian z p造t gipsowych – m2  46
4) wykonanie  niezb璠nych prac inst. elektrycznej
5)wymiana pod這gi w  kuchni z paneli pod這gowych  laminowanych  m2 16
 Wymagane parametry paneli pod這gowych:
  - klasa 軼ieralno軼i AC4
  - klasa u篡teczno軼i  23
  - 鈔odkowa warstwa paneli( rdze ) wykonana z p造ty  HDF specjalnie impregnowana o podwy窺zonej 
   odporno軼i na wod
 - kraw璠zie paneli powinny by  zaimpregnowane specjalnym preparatem lub woskiem
- system 陰czenia paneli w systemie bezklejowego  monta簑 (Loc Tec).
    do wyceny przyj望 jako嗆  i standard paneli na poziomie najwy窺zych  cen publikowanych w wydawnictwach bran穎wych( np. SECOCENBUD, ORGBUD,INTERCENBUD itp.) 
6 )wykonanie ok豉dzin 軼iennych z p造tek ceramicznych – m2 8,5,
 do wyceny nale篡 przyj望 i jako嗆 standard glazury na poziomie najwy窺zych  cen  publikowanych w wydawnictwach bran穎wych( np. SECOCENBUD, ORGBUD,INTERCENBUD itp.) 
7) zainstalowanie w  pomieszczeniu WC umywalki.
2.2 Szczegó這wy opis przedmiotu zamówienia zawiera za. Nr.1 do og這szenia : przedmiar robót.
2.3.Prace remontowe b璠 wykonywane w budynku mieszkalnym „ czynnym”,
       godziny pracy od 7,00 do 15,00

2.3.Warunki wykonywania prac budowlanych w obiekcie mieszkalnym czynnym  w Kar這wie 18
 1)Prace remontowe b璠 wykonywane w budynku mieszkalnym „ czynnym”.
       Godziny pracy od 7,00 do 15,00
 2)W czasie realizacji robót Wykonawca b璠zie utrzymywa
teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz b璠zie usuwa i sk豉dowa wszelkie urz康zenia pomocnicze i zb璠ne materia造 ,odpady i 鄉ieci oraz niepotrzebne urz康zenia prowizoryczne. Wykonawca wykona zakres robót obj皻y umowa zgodnie z dostarczonymi przez zamawiaj帷ego  projektami technicznymi ,zaleceniami  nadzoru technicznego , prawem budowlanym i sztuk budowlan.
3)Wykonawca  wykona we w豉snym zakresie i na w豉sny koszt pod陰czenia mediów dla potrzeb budowy w sposób uzgodniony z odpowiednimi instytucjami.                  
4)Wykonawca zapewni w豉軼iw organizacj i koordynacj
robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.                                            
5)Wykonawca ponosi pe軟 odpowiedzialno嗆 za jako嗆, terminowo嗆 oraz bezpiecze雟two wykonywanych robót. Zapewni przestrzeganie przepisów bhp i p.po we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach sk豉dowania materiaów zgodnie z przepisami i dokumentacj techniczn oraz zapewni nale篡ty porz康ek na terenie budowy i w jego otoczeniu , w tym drogach dojazdowych.
6)Wykonawca zabezpieczy drogi dojazdowe  prowadz帷e do placu budowy  przed zniszczeniem spowodowanymi 鈔odkami transportu Wykonawcy
7)Po odbiorze robót Wykonawca wyda Zamawiaj帷emu przedmiot umowy , chyba 瞠 zosta wyznaczony  dodatkowy termin do usuni璚ia wad lub uporz康kowania placu budowy.
W tym przepadki wydanie nast徙i w terminie ponownego odbioru.
8)Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny wykonanych robót na swój koszt.

3. Warunki udzia逝 w post瘼owaniu
3.1. W post瘼owaniu o udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe軟iaj warunki w post瘼owaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp dotycz帷e:
3.2 Posiadania uprawnie do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania – Do warunku dotycz帷ego posiadania uprawnie do wykonywania dzia豉lno軼i Zamawiaj帷y nie precyzuje 瘸dnych wymaga, których spe軟ianie Wykonawca by豚y zobowi您any wykaza w sposób szczególny.
3.3 Posiadania wiedzy i do鈍iadczenia, w zakresie  rodzaju realizowanych prac  niniejszego zamówienia.
3.4. Dysponowania odpowiednim potencja貫m technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  Zamawiaj帷y ustala nast瘼uj帷e szczegó這we warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Zamawiaj帷y 膨da   o鈍iadczenia o dysponowaniu zespo貫m (posiadaj帷ym wymagane uprawnienia) w sk豉dzie:
a) osoba posiadaj帷a uprawnienia kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i ogólnobudowlanej.
     Na potwierdzenie spe軟iania tego warunku wraz z ofert nale篡 przed這篡:  wykaz osób, którymi dysponuje lub b璠zie dysponowa Wykonawca i które b璠 uczestniczy w wykonaniu zamówienia – na formularzu zgodnym z tre軼i za陰cznika nr 2 do og這szenia o zamówieniu publicznym wraz z informacj o podstawie dysponowania tymi osobami oraz o鈍iadczeniem – za陰cznik nr 3 do og這szenia o zamówieniu publicznym i osoby te posiadaj wymagane uprawnienia, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie (vide: § 1 ust. 1 pkt 8) rozporz康zenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog by sk豉dane - Dz. U. z 2013r., poz. 231)

4.Wykaz o鈍iadcze jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia spe軟ienia warunków udzia逝 w post瘼owaniu.
4.1. W celu potwierdzenia spe軟ienia warunków udzia逝 w post瘼owaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. do oferty nale篡 za陰czy:
a)o鈍iadczenie Wykonawcy o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu o zamówienie publiczne
tre嗆 o鈍iadczenia zawiera wzór oferty
b) Wykaz pracowników wykonuj帷ych zamówienie – za陰cznik nr 2  do og這szenia o zamówieniu publicznym

5. Zamawiaj帷y wymaga aby Wykonawca na zrealizowany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji w wymiarze   
   minimum  24 miesi璚y, licz帷 od daty podpisania protoko逝 ko鎍owego odbioru robót.

6.Termin wykonania zamówienia: do  4 tygodnie od daty podpisania umowy

7.Do oferty nale篡 za陰czy kosztorys ofertowy .

7.1.Cen oferty nale篡 poda w formie kosztorysu ofertowego brutto. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy  ma charakter kosztorysowy. Kosztorysowa forma wynagrodzenia za zrealizowane zamówienie  b璠zie wyliczona na podstawie obmiaru powykonawczego i cen jednostkowych  zaoferowanych przez Wykonawc w  kosztorysie ofertowym.
Za warto嗆 wykonanych robót  budowlanych Strony uznaj  iloczyn ilo軼i i odebranych robót budowlanych , ustalonych na podstawie sprawdzonego przez Zamawiaj帷ego  obmiaru i odpowiadaj帷ych im okre郵onych umow i ofert cen jednostkowych. Na podstawie kosztorysu powykonawczego.
 7.2.Wykonawca ustalaj帷 cen realizacji zamówienia  brutto dolicza do warto軼i  oferty netto(wynikaj帷ej z za陰czonego  kosztorysu ofertowego)podatek  od towarów i us逝g wed逝g aktualnie obowi您uj帷ej stawki. c) Cena ofertowa musi zawiera wycen wszelkich nak豉dów niezb璠nych do wykonania przedmiotu zamówienia w ca這軼i na zasadach i warunkach okre郵onych przez zamawiaj帷ego, niezb璠ne do realizacji zamówienia  wynikaj帷e wprost  z przedmiaru robót , a bez których nie mo積a  wykona zamówienia i musi wynika z za陰czonego do oferty kosztorysu ofertowego.
7.3.Dla sporz康zenia kosztorysu ofertowego oferent - wykonawca mo瞠 zastosowa w豉sn wycen indywidualn .
Zamawiaj帷y dopuszcza rozwi您ania techniczne równowa積e opisywanym oraz u篡cie innych materiaów o równowa積ych ze wskazanymi parametrach technicznych .

8.Opis kryteriów, którymi Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
8.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiaj帷y  kierowa si b璠zie kryterium:

  1.  Cena (C)                        - 90 %
  2.  Termin Realizacji (T)   - 10 %  

 

8.2.Sposób oceny wg kryteriów:                                                      Cena najta雟zej oferty         
 A) cena oferowana najni窺za brutto/cena badanej oferty  C= - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - x 90 pkt
                                                                                                               Cena  badanej oferty

 

 B) Termin realizacji (T)  30 dni –    0 pkt
                                            29 dni -     2 pkt
                                            28 dni       4 pkt
                                            27 dni       6 pkt
                                            26 dni       8 pkt
                                            25 dni     10 pkt

8.3. Oferty oceniane b璠 punktowo. Maksymalna ilo嗆 punktów, jak po uwzgl璠nieniu wag, mo瞠 osi庵n望
 oferta wynosi 100 pkt. Ca趾owita  liczba punktów jak otrzyma dana OFERTA
 Zamówienie zostanie udzielone  Wykonawcy ,który uzyska najwy窺z liczb punktów w wyniku oceny oferty
 na podstawie kryterium oceny okre郵onej powy瞠j.

 9.Osoba prowadz帷a zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
   Irena Bogdan-Czmer   (74)8654922,e-mail  inwestycje@pngs.com.pl

 10.Termin, miejsce i forma lub posta sk豉dania oferty :
    Oferty nale篡 sk豉da  do dnia  03.11.2016r.  do godz.14.00

 11.1.W siedzibie Zamawiaj帷ego , w sekretariacie (pokój  nr 10), ul. S這neczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój
za po鈔ednictwem poczty elektronicznej na adres: oferta@pngs.com.pl  w tytule oferta na : „ Wykonanie prac remontowych ogólnobudowlanych w budynku mieszkalnym PNGS w Kar這wie 18 gm. Radków”.
11.2. Decyduje data i godzina wp造ni璚ia ofert do siedziby Zamawiaj帷ego)
drog pocztowa na adres : Park Narodowy Gór  Sto這wych , ul. S這neczna 31,57-350 Kudowa Zdrój, z dopiskiem oferta na:„ Wykonanie prac remontowych ogólnobudowlanych w budynku mieszkalnym PNGS w Kar這wie 18 gm. Radków”,decyduje data i godzina wp造ni璚ia ofert do siedziby Zamawiaj帷ego)
11.3.Faksem pod numer(074)865-49-18

12.   Termin zwi您ania oferenta z ofert   -  14 dni

13. Informacje dodatkowe.

13.1.Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do uniewa積ienia post瘼owania bez podania przyczyny.
13.2.Zamawiaj帷y informuje, 瞠 obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie si z oferentami za pomoc  faksu lub poczty elektronicznej
13.3.Zamawiaj帷y informuje, 瞠 z這瞠nie prze oferenta oferty o najni窺zej cenie nie jest jednoznaczne z obowi您kiem Zmawiaj帷ego do zlecenia niniejszego zamówienia.
13.4.Ofert nale篡 sporz康zi w j瞛yku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nie軼ieralnym  tuszem.

 

Sporz康zi.: DR

 

 ZATWIERDZAM:
p.o. Zast瘼ca  Dyrektora PNGS
  mgr Tomasz Mazur

Kudowa Zdrój   dn. 28.10.2016r

Za陰czniki:

Za. nr 1 – Przedmiar rob鏒 og鏊nobudowlanych

Za. nr 2 - wykaz os鏏 kt鏎ymi b璠zie dysponowa Wykonawca

Za. nr 3– o鈍iadczenie o dysponowaniu uprawnieniami przez osoby bior帷e udzia w realizacji zam闚ienia

Za. nr 4- wz鏎 oferty