Kudowa Zdrój,  22.03.2012r

 

Ogłoszenie

Postępowanie o wartości poniżej 14 000 EURO – (art.4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) prowadzone bez zastosowania ustawy PZP

 Park Narodowy Gór Stołowych poszukuje wykonawcy zadania pn.: „Utrzymanie i konserwacja szlaków turystycznych oraz sprzątanie i wywóz nieczystości stałych z obszaru PNGS w roku 2012r

Do obowiązków realizującego powyższe zadanie będzie:

1. Utrzymanie czystości następujących parkingów i baz turystycznych, wymiana worków w koszach na śmieci oraz wywóz nieczystości stałych z terenu :

- teren ścieżki dydaktycznej „Płazy” przy Dyrekcji PNGS
- baza „Czerwona Skała”
- baza „Płacząca Skała”
- parking „YMCA”
- parking „Lisia Przełęcz I”
- parking „Lisia Przełęcz II”
- parking „pod Szczelińcem”
- parking „Kształtna Łąka”
- parking „Droga nad Urwiskiem”
- baza „Stroczy Zakręt”
- parking „Wodospady Pośny”
- baza „Radków”
- parking „Batorówek”
- baza „Skalne Grzyby I”
- baza „Skalne Grzyby II”

.
Wykonawca zobowiązany jest usuwać śmieci z ww. miejsc według potrzeb jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu (poniedziałek, piątek).  Wywóz odpadów odbywać się będzie od 10 kwietnia do 30 listopada 2012r. Wykonawca zobowiązany jest do rozwiezienia i zamontowania koszy na śmieci z miejsca przechowywania (Dyrekcja Parku Narodowego Gór Stołowych) do baz i parkingów wymienionych powyżej w pierwszym i drugim dniu  świadczenia usługi.
W dn.30.11.2012 r.  wszystkie kosze  na śmieci z parkingów i baz turystycznych należy zdemontować i przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

2. Wywóz nieczystości stałych z miejsc tymczasowego składowania śmieci powstałych podczas sprzątania tras turystycznych i bieżącego utrzymania czystości:

- Karłów 13 (miejsce składowania przy budynku)
- Batorówek (miejsce składowania przy Parkingu)
- Błędne Skały (obiekt powojskowy)

Wykonawca zobowiązany jest usuwać śmieci z ww. miejsc według potrzeb  Zamawiającego.
Przewidywana maksymalna ilość odpadów - 20 m3/miesiąc
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania koncesji na wywóz śmieci.

3. Utrzymanie terenów zielonych przy parkingach i miejscach odpoczynku na terenie PNGS:

- koszenie i usuwanie pokosu z obszaru parkingów YMCA (0,41ha) Batorówek (0,33ha), Kształtna Łąka (0,16ha), Droga nad Urwiskiem (0,01ha), Wodospady Pośny (0,01ha) – razem 0,92 ha.
- koszenie i usuwanie pokosu z terenu ścieżki dydaktycznej „Płazy” znajdującej się przy Dyrekcji PNGS
- koszenie i usuwanie pokosu przy tablicach powitalnych znajdujących się przy wjazdach do Parku (3 szt. x 6 m2)
           
Wykonawca zobowiązany będzie do stałego utrzymania ww. terenów zielonych polegającego na regularnym wykaszaniu trawy i usuwaniu pokosu w ciągu sezonu wegetacyjnego. Zamawiający zakłada, że konieczne będzie przynajmniej czterokrotne koszenie ww. terenów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości wykaszania do sześciu razy w przypadku bujnego wzrostu roślin.

4. Bieżące  utrzymanie szlaków turystycznych na terenie PNGS.

Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i utrzymania szlaków turystycznych na terenie PNGS. Utrzymanie obejmować będzie:
- przecięcie i usunięcie ze szlaku drzew utrudniających lub uniemożliwiających poruszanie się turystów (według potrzeb)
- usunięcie nadłamanych gałęzi znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków, które stanowić mogą zagrożenie dla poruszających się szlakiem turystów (według potrzeb)
- sprzątanie szlaków turystycznych na szerokości 10 m (109 km) według potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu do 15 dnia każdego miesiąca. Wykonawca zobowiązany jest do informowania pracowników Zespołu ds. Udostępniania Parku o terminie oraz odcinkach szlaków turystycznych, które będą sprzątane w danym dniu (tygodniu).
Śmieci powstałe w trakcie sprzątania  zostaną na bieżąco wywiezione przez wykonawcę lub złożone w miejscach tymczasowego składowania wymienione w punkcie 2.

5. Konserwacja szlaków turystycznych na terenie PNGS.

Łączna długość szlaków turystycznych na terenie Parku, planowana do gruntownej  konserwacji w roku 2012 wynosi 37 km.
W trakcie sezonu turystycznego zamawiający będzie zobowiązany do usuwania gałęzi i drzew zagrażających turystom oraz drzew blokujących szlaki, które zostaną wskazane przez Zamawiającego. Miejsce i termin wskazuje zamawiający.
Materiał drzewny powstający podczas udrażniania szlaków pozostawiany będzie w bezpośrednim sąsiedztwie szlaku.

6. Utrzymanie czystości - obiekt dodatkowy


W okresie od 1 – 30 listopada Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na:
- trasie turystycznej Błędne Skały, górnym parkingu przy Błędnych Skałach oraz przy kasie „YMCA”,
- schodach wejściowych i zejściowych , oraz trasie turystycznej na Szczelińcu Wielkim .

Dodatkowe informacje na temat przedmiotu ogłoszenia  udzielają pracownicy Zespołu Udostępniania Parku. Tel 74/ 8654925

Okres realizacji zadań wymienionych w punktach od 1 do 5:   od 10 kwietnia do 30 listopada 2012r


Okres realizacji zadania wymienionego w punkcie 6.       Od 01 listopada do 30 listopada 2012r.

Wykonawca zobowiązany jest do określenia ryczałtowej ceny miesięcznej związanej z realizacją zadań wymienionych w punktach 1 do 6.
Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty realizacji zadania, w tym koszt zakupu materiałów (np. worki na śmieci), koszt zadań okresowych , koszt czynności jednorazowych lub czynności dodatkowych i skalkulować cenę miesięczną.
Zaproponowana cena będzie niezmienna w okresie realizacji zadania. Wykonawcy przedstawiając swoje oferty zobowiązani są uwzględnić wszystkie elementy zadania.

 

SKŁADANIE OFERT:

Pisemne oferty zawierać powinny:

  1. Nazwę i adres wykonawcy - w postępowaniu brać mogą udział wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą, (posiadające koncesje na wywóz śmieci lub mający inne rozwiązanie gwarantujące wywóz śmieci zgodnie z obowiązującym prawem).
  2. Ryczałtową cenę brutto (z VAT) za 1 miesiąc realizacji powyższych zadań (wyrażoną w zł)
  3. Okres realizacji zadań wymienionych w punktach Wysokość podatku VAT (wyrażoną w zł) za 1 miesiąc realizacji powyższych zadań
  4. Ryczałtową cenę netto za 1 miesiąc realizacji powyższych zadań

Kryterium oceny ofert stanowić będzie zaproponowana cena brutto. Najniższa zaproponowana cena decydować będzie o wyborze oferty.

Oferty  należy składać lub przesłać do dnia 05.04.2012r do godz. 09.00 w sekretariacie Dyrekcji PNGS (pok. nr 10).

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach  opatrzonych napisem „Sprzątanie PNGS – 2012”

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 05.04.2012r o godz. 11.00  w sali nr 6 w Dyrekcji PNGS. Otwarcie ofert będzie miało charakter publiczny.

Zawarcie umowy w dniu 10.04.2012. Cena za usługę za miesiąc kwiecień będzie wyliczona proporcjonalnie według ilości dni. Za pozostałe miesiące zgodnie z ofertą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn przede terminem otwarcia ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

                                                                      

Dyrektor
Parku Narodowego Gór Stołowych
mgr inż. Janusz Korybo