Kudowa Zdrój 03.06.2013 r.

ZNB.371.3.2013


ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 14 000 €
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro w ramach realizowanego projektu RPO WD „Wzbogacanie składu gatunkowego drzewostanów i zachowanie różnorodności biologicznej w Parku Narodowym Gór Stołowych”.
Priorytet nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i powodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)”.
Działanie nr 4.7. „Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna”.

Zamawiający:
Park Narodowy Gór Stołowych (PNGS), ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój

Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
Zawiadomienie dotyczy postępowania z dnia 22.05.2013 r (znak: ZNB.371.3.2013) na wyłonienie Wykonawcy usługi, której przedmiotem jest zapobieganie naturalnej sukcesji lasu na cennych siedliskach łąkowych poprzez ich ręczne wykoszenie wraz z wyniesieniem pokosu oraz odkrzaczenie.
W toku postępowania wpłynęły 4 ważne oferty.
Zestawienie ofert wraz z ich oceną punktową przedstawiono poniżej.

 


L. p.

Nazwa Wykonawcy, adres

Kryterium: cena

 

1.

TREECLIMBER
Sławomir Szatkowski
Świerki 59, 57-450 Świerki

 

100 pkt.

 

2.

AN-KO Anna Mathea
ul. Wolska 1/3 m. 3
60-306 Poznań

 

72,34 pkt.

 

3.

„PRACE WYSOKOŚCIOWE”
Tomasz Bąkowski
ul. Asnyka 19/8
62-800 Kalisz

 

54,80 pkt.

 

4.

GREEN-TEAM
Wycinka i Pielęgnacja Drzew
Grzegorz Bielecki
Komarówka 3, 21-230 Sosnowica

 

39,84 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę:

TREECLIMBER
Sławomir Szatkowski
Świerki 59, 57-450 Świerki


Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Firma TREECLIMBER Sławomir Szatkowski Świerki 59, 57-450 Świerki przedstawiła ofertę o najniższej cenie za wykonanie usługi. Zgodnie z zapytaniem ofertowym jedynym kryterium wyboru wykonawcy usługi była cena.
Wszystkim oferentom dziękujemy za zainteresowanie i udział w postępowaniu.
Z firmą, która złożyła ofertę z najniższą ceną skontaktujemy się celem podpisania umowy.

 

                                                                                                                   Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo

 

Sporządziła: Jadwiga Jakubiec  (tel. 074 8654 934)