Kudowa Zdrój 2012-06-20

DR-224-14/2012

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro    

 

Park Narodowy Gór Stołowych w Kudowie Zdroju,
NIP  883-185-29-45; REGON 021783891,
Adres poczty elektronicznej: pngs@pngs.com.pl
Strona internetowa: www.pngs.com.pl
Numer telefonu: 74-8661436, 8662097
Numer faksu: 74-8661436, 8662097
Godziny urzędowania: 8.00 – 15.00
poszukuje wykonawcy zadania pn.:„Remont mieszkania służbowego PNGS w Kudowie Zdroju przy ul. Zdrojowej 16/XVI/1” roboty ogólnobudowlane

I.  Przedmiot zamówienia określa :
1.CPV 45 00 00 00-7
  CPV 45 41 00 00-4
  CPV 45 43 00 00-0
  CPV 45 44 00 00-3
  CPV 45 45 00 00-6

2. Zakres robót  budowlanych obejmuje między innymi:
a) Remont zabudowanej wnęki po balkonie polegający na uszczelnieniu pokrycia dachowego z papy, wykonanie odprowadzenia wód opadowych z dachu, wymiana parapetów okiennych zewnętrznych, ocieplenie stropodachu zabudowanej wnęki balkonowej, prace wykończeniowe tynkarskie i malarskie.
b)Remont kuchni- wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie,
- wymiana okładzin ściennych z płytek ceramicznych,
- wymiana posadzki z płytek ceramicznych,
- demontaż zabudowy mebli kuchennych, kuchenki gazowej,
Zlewozmywaka i pochłaniacza kuchennego.
Wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej- nowe podejścia wraz z osprzętem pod zasilanie  urządzeń  kuchennych i oświetlenia


3.Szczegółowy zakres robót wg załącznika nr 2(przedmiar robót) do ogłoszenia

II. Zakończenie realizacji zadania –zalecane – 31-07-2012r

III. Pisemne oferty ( wg wzoru zał. nr 1 do ogłoszenia) na realizację powyższego zadania należy w siedzibie PNGS składać do dnia 29-06-2012

1.Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy .
a)Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu brutto. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.- kodeks cywilny(Dz U z dnia 1964r nr 16, poz.93 ze zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art.632 K. C. w związku z art.3 ust.1 ustawy z dnia 05 lipca 2001 r o cenach (Dz.U.nr 97, poz.1050 ze zm.)
b)Wykonawca ustalając cenę ryczałtową brutto dolicza do wartości  oferty netto(wynikającej z załączonego  kosztorysu ofertowego)podatek  od towarów i usług według aktualnie obowiązującej stawki.
c) Cena ofertowa musi zawierać wycenę wszelkich nakładów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w całości na zasadach i warunkach określonych przez zamawiającego, niezbędne do realizacji zamówienia  wynikające wprost  z przedmiaru robót , a bez których nie można  wykonać zamówienia i musi wynikać z załączonego do oferty kosztorysu ofertowego.
3.Podane w przedmiarze robót pozycje KNR nie są obligatoryjne
do zastosowania przez oferenta w kosztorysie ofertowym ,służą jedynie do określenia zakresu zadania .Jeżeli oferent uzna ,że poszczególne pozycje przedmiaru robot nie zawierają wszystkich czynności niezbędnych do wykonania zadnia ,oferent może zastosować inną kalkulacje.


IV. Minimalna gwarancja udzielona przez wykonawcę za wykonane zadnie 24-mce
1.Kryterium  wyboru najkorzystniejszej oferty – najniższa
  cena.
2.Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami  jest Pani Irena
  Bogdan–Czmer  tel.(74) 8661-436.
  email:inwestycje@pngs.com.pl

Załącznik nr 1 Wzór Oferty

Załącznik nr 2 Przedmiar robót

Sporządziła: Irena Bogdan-Czmer

                         Dyrektor
Parku Narodowego Gór Stołowych
mgr inż. Janusz Korybo