DR-215-2/2012                                                                                  Kudowa Zdrój dn.2012-04-20


ZAPYTANIE OFERTOWE

Park Narodowy Gór Sto這wych, ul. S這neczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój tel. 74/861-436,

fax. 74/ 862-097, NIP: 883-185-29-45, REGON 021783891
www.pngs.com.pl ;e-mail: pngs@pngs.com.pl

Dotyczy post瘼owania o udzielenie zamówienia  o warto軼i nie przekraczaj帷ej wyra穎nej w z這tych równowarto軼i  14 000 euro, którego przedmiotem jest :Pe軟ienie wielobran穎wego nadzoru inwestorskiego nad robotami: Adaptacja budynku PNGS po這穎nego w Kar這wie 33 gm. Radków-mieszkalnego na budynek administracyjny wraz z modernizacj systemu grzewczego w systemie zaprojektuj i wybuduj .

Zadanie wspó貨inansowane ze 鈔odków NFO夷GW
CPV  71 50 00 00- 3; CPV 71 53 00 00-9

  • Opis przedmiotu zamówienia ( bran瘸 ogólnobudowlana) stanowi za陰cznik nr 1
  • Sposób obliczenia ceny: cena brutto oferty
  • Termin realizacji zamówienia: rozpocz璚ie - z dniem podpisania umowy, zako鎍zenie – 31-10 -2012r., miejsce realizacji us逝gi – teren budowy Karów 33, gm. Radków, dz.nr 151/1 /AM-4/obr瑿 Karów, powiat k這dzki, województwo dolno郵御kie
  • Kryterium wyboru ofert: najni窺za cena – 100%
  • Opis warunków udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie wiedzy i do鈍iadczenia: 


posiadaj帷ymi uprawnienia budowlane do kierowania/nadzorowania robót w specjalno軼i:
a) uprawnienia budowlane do kierowania/nadzorowania robót w specjalno軼i konstrukcyjno budowlanej  na podstawie par.5,ust.2,par.6,ust.3,pkt.1,pkt.2 i par.7 i par.13 ust.1.pkt 2 ); ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) art. 12 ust. 2 z uwzgl璠nieniem art. 104.
b)  elektrycznej -  w zakresie instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadaj帷e im równowa積e uprawnienia budowlane które zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepisów); ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) art. 12 ust. 2 z uwzgl璠nieniem art. 104.
c)  sanitarnej - w specjalno軼i sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  Wodoci庵owych i kanalizacyjnych (lub odpowiadaj帷e im równowa積e uprawnienia Budowlane które zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepisów); Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) Art.12 ust. 2 z uwzgl璠nieniem art. 104.
Zamawiaj帷y dopuszcza pe軟ienie przez 1 osob funkcji kierownika w kilku bran瘸ch jednocze郾ie pod warunkiem spe軟iania wszystkich wymaganych warunków.
W celu potwierdzenia, 瞠 Wykonawca spe軟ia w/w warunki zobowi您any jest przed這篡 za陰cznik nr 3 i 4.

  • Okre郵enie miejsca, sposobu i terminu sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡  osobi軼ie w siedzibie zamawiaj帷ego w  pok.nr.10, w terminie do dnia 02-05-2012r. do godziny 14:00 w formie: pisemnej (osobi軼ie, listownie), w zamkni皻ej kopercie z dopiskiem: Nadzór inwestorski  nad robotami: Adaptacja budynku PNGS po這穎ngo w Kar這wie 33 gm. Radków-mieszkalnego na budynek administracyjny wraz z modernizacj systemu grzewczego„ w systemie zaprojektuj i wybuduj   zaadresowanej na  Park Narodowy Gór Sto這wych  ul. S這neczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój, oznakowanej nazw i adresem Wykonawcy. Zamawiaj帷y dopuszcza  sk豉danie ofert drog elektroniczn, lub faxem.
  • Osob upowa積ion do kontaktów w sprawie ww. zamówienia jest p. Irena Bogdan-Czmer, tel.(74) 8654922
  • Oferta winna zosta z這穎na na formularzu stanowi帷ym za陰cznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Za陰cznik nr 1 - przedmiot zam闚ienia

Za陰cznik nr 2 - formularz ofertowy

Za陰cznik nr 3 - wykaz os鏏 uczestnicz帷ych w realizacji zadania