ZE.371.3.2013

Kudowa Zdrój, 05.07.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
o wartości poniżej 14 000 €Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Parku Narodowego Gór Stołowych
Zamawiający:
Park Narodowy Gór Stołowych (PNGS), ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

Zawiadomienie dotyczy postępowania z dnia 20.06.2013 r. na wyłonienie Wykonawcy zadania pn.: „Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Parku Narodowego Gór Stołowych”
W toku postępowania wpłynęło  7 ważnych oferty.
Zestawienie ofert wraz z ich oceną punktową przedstawiono poniżej.


L.p.

Nazwa wykonawcy

Kryterium: cena (liczba punktów)

1

ACOM sp. j. Wanda Drzewiecka Anna Drzewiecka
ul. Okólna 103
42-218 Częstochowa

89,89 pkt.

2

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka s.j.
ul. Kościuszki 1
26-600 Radom

100,00 pkt.

3

Prime Computers Dariusz Leszczyński
ul. Kraszewskiego 15a
50-299 Wrocław

71,65 pkt.

4

BKH-SYSTEM Jolanta Lis-Gajewska
ul. Długa 1
68-100 Żagań

72,21 pkt.

5

Przedsiębiorstwo OPTIMUS sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 84K
98-200 Sieradz

68,54 pkt.

6

ANS IT sp. z o.o.
ul. Spacerowa 62
05-092 Łomianki

84,72 pkt.

7

ZETO Świdnica sp. z o.o.
ul. Grodzka 15
58-100 Świdnica

67,07 pkt.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:
CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka s.j.
ul. Kościuszki 1, 
26-600 Radom

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:


Firma CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka s.j. ul. Kościuszki 1,  26-600 Radom  przedstawiła ofertę o najniższej cenie za wykonanie dostawy.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym jedynym kryterium wyboru wykonawcy usługi była cena.


Wszystkim oferentom dziękujemy za zainteresowanie i udział w postępowaniu.
Z firmą, która złożyła ofertę z najniższą ceną skontaktujemy się celem podpisania umowy.

 

 

 

Zastępca Dyrektora PNGS

dr inż. Przemysław Zwaduch