Kudowa Zdrój 03.12.2012 r.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 14 000 €

Zamawiający:
Park Narodowy Gór Stołowych (PNGS), ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój

Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
Zawiadomienie dotyczy postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi, której przedmiotem jest

Sporządzenie „Studium wykonalności” na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 według metodologii zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 04.01.2012 r. „Studium wykonalności” dotyczyło będzie wniosku składanego przez Park Narodowy Gór Stołowych w ramach naboru do działania 4.7 „Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna”. – budowa Ekocentrum przy Dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych  w Kudowie Zdroju
W toku postępowania wpłynęło 15 ważnych ofert.
Zestawienie ofert wraz z ich oceną punktową przedstawiono poniżej:


Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

Kryterium: cena

1.

Jacek Kawala Fram Konsulting, ul. prof. Wicherkiewicza 17/12, 30-389 Kraków

89,28 pkt.

2.

Business Mobility International sp. z o.o. ul. Lutosławskiego 18, 76-200 Słupsk

62,50 pkt.

3.

Zachodniopomorska Grupa Doradcza sp z o.o. ul. Chmielewskiego 22a, 70-028 Szczecin

15,00 pkt.

4.

Accounting Management Consulting ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

21,43 pkt.

5.

Optima Management sp z o.o. al. Niepodległości 69 02-626 Warszawa

100,00 pkt

6.

AT Group s.a., ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn

18,77 pkt.

7.

Grupa Gomułka – Euroedukacja sp z o.o., ul. J.Matejki 4, 40-077 Katowice

17,44 pkt.

8.

Logos Consulting sp z o.o. ul. 3 Maja 18/4, 20-078 Lublin

12,50 pkt.

9.

EURODIRECT filia BDO sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

30,00 pkt

10.

Contrach Consulting sp. z o.o. ul. Rakowicka 30/2, 31-521 Kraków

21,74 pkt

11.

Wroconsult Krzysztof Raczkowski, ul. Jedności Narodowej 203/9, 50-262 Wrocław

85,71 pkt

12.

E_SPIN s.c. Anna Grzybowska, Łukasz Kruk, Łukasz Kowalczyk, ul. Mogilska 40, 31-546 Kraków

38,46 pkt.

13.

Delta Partner – Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych, ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn

18,99 pkt.

14.

Eurodoradca sp. z o.o. ul. Łużycka 16 p. 118, 44-100 Gliwice

25,28 pkt.

15.

WYG International sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

23,08 pkt.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę:

OPTIMA MANAGEMENT Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 69
02-626 Warszawa

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Firma OPTIMA MANAGEMENT p. z o.o. przedstawiła ofertę o najniższej cenie za wykonanie usługi. Zgodnie z zapytaniem ofertowym jedynym kryterium wyboru wykonawcy usługi była cena.

 

Dyrektor
Parku Narodowego Gór Stołowych
mgr inż. Janusz Korybo