Kudowa Zdrój dn.2012-08-24

 

Park Narodowy Gór Sto這wych
ul .S這neczna 31
57-350 Kudowa Zdrój

Dotyczy post瘼owania o udzielenie zamówienia  o warto軼i nie przekraczaj帷ej wyra穎nej w z這tych równowarto軼i  14 000 euro, którego przedmiotem jest: „Wymiana kot豉 grzewczego C.O. na drewno o mocy 40 KW w budynku PNGS mieszkalnym po這穎nym w Radkowie – Karów 32”

 ZAPROSZENIE
do  sk豉dania ofert

I. Park Narodowym Gór Sto這wych zaprasza do sk豉dania ofert na wykonania robót budowlanych  w zakresie wykonania : instalacji  wewn皻rznej kotów C.O. na drewno w budynku  mieszkalnym po這穎nym w Radkowie – Karów 32.
 
II.1) Okre郵enie przedmiotu zamówienia: CPV 44 00-00-00-0 i 44 60 00 00-6 Instalowanie urz康ze grzewczych ,wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana kot豉 grzewczego C.O. na drewno BUDERUS  LOGANO S 111 D o mocy 40 KW  wolno stoj帷ego .
Wykonawca dostarczy i zamontuje w  kot這wni na paliwo sta貫 w  budynku kocio grzewczy C.O. BUDERUS LOGANO S 111 D na drewno moc 40 KW.
2) zakres robót towarzysz帷ych:
a) demonta istniej帷ego kot豉 grzewczego C.O. na drewno BUDERUS LOGANO S 111 D  moc 40 KW.  z ewentualn wymian odcinków podej嗆 instalacyjnych pod kocio,
b)wyniesienie  kot豉 C.O. z kot這wni  budynku na zewn徠rz budynku,
c)monta kot豉 C.O. na drewno moc 40 KW, wraz z  niezb璠nym osprz皻em wymaganym przez producenta kot豉,
d) p逝kanie instalacji c.o., cwu, zw,
e) wykonanie prób szczelno軼i instalacji (c.o., woda, ),
f) pod陰czenie kot豉 grzewczego z kana貫m spalinowym z materiaów odpornych na destrukcyjne dzia豉nie spalin(kwasoodporny) – zamontowany w kominie,
g) wykonanie rozruchu technologicznego kot豉 przez pracowników obs逝gi serwisowej z udzia貫m najemców wraz ze szkoleniem w zakresie obs逝gi i eksploatacji urz康ze (potwierdzone protoko貫m ze szkolenia),
h) wykonanie protokoów z prawid這wo軼i pod陰cze do kanaów spalinowych (opinia kominiarska),
i) wykonywanie nieodp豉tnych przegl康ów serwisowych w trakcie trwania gwarancji.
3) zakres robót towarzysz帷ych:
a) wykonanie pozosta造ch niezb璠nych czynno軼i pomocniczych..
4) Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udzieli minimum 24 miesi璚znej gwarancji od dnia ko鎍owego odbioru.
5) Przewiduje si  mo磧iwo嗆 ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót b璠zie zb璠ne do prawid這wego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowi您uj帷ymi na dzie odbioru robót przepisami wykonania zamówienia
6) Materia造 u篡te do wykonania zadania musz posiada deklaracj zgodno軼i lub certyfikat zgodno軼i z Polsk Norm lub aprobat techniczn w przypadku braku Polskich Norm przenosz帷ych normy europejskie. Wykonawca zobowi您any jest dostarczy w/w dokumenty najpó幡iej przy odbiorze ko鎍owym zadania.
7) U篡te w opisie przedmiotu zamówienia nazwy w豉sne nie maj na celu naruszenie art. 7 i 29 ustawy Pzp, a maj za zadanie sprecyzowanie oczekiwa jako軼iowych i technologicznych Zamawiaj帷ego. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zastosowania innych materiaów, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych ni okre郵one w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zastosuje materia造 równowa積e ma obowi您ek wskaza w swojej ofercie, jakie materia造 zosta造 zmienione i okre郵i, jakie materia造 w ich miejsce proponuje.
8)Wykonawca ma mo磧iwo嗆 przeprowadzenia wizji lokalnej placu budowy w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania ofert. Termin wizji lokalnej i szczegó造 techniczne jej przeprowadzenia wymagaj uzgodnienia z Zamawiaj帷ym.
9)Termin realizacji zamówienia - od daty podpisania umowy do 30-09-2012r.


III.   Oferty nale篡 sk豉da  do dnia  31-08-2012r.
1.Do oferty nale篡 za陰czy  kalkulacje cenow za wykonan us逝g
a).Cen oferty nale篡 poda w formie rycza速u brutto. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.- kodeks cywilny(Dz U z dnia 1964r nr 16, poz.93 ze zm.) ten rodzaj wynagrodzenia okre郵a w art.632 K. C. w zwi您ku z art.3 ust.1 ustawy z dnia 05 lipca 2001 r o cenach (Dz.U.nr 97, poz.1050 ze zm.)
b)Wykonawca ustalaj帷 cen rycza速ow brutto dolicza do warto軼i  oferty netto(wynikaj帷ej z za陰czonego  kosztorysu ofertowego)podatek  od towarów i us逝g wed逝g aktualnie obowi您uj帷ej stawki.
d) Cena ofertowa brutto musi by skalkulowana na podstawie opisanego wy瞠j zakresu robót i dokonanej wizji lokalnej w terenie;
e) Cena ofertowa musi zawiera wycen wszelkich nak豉dów niezb璠nych do wykonania przedmiotu zamówienia w ca這軼i na zasadach i warunkach okre郵onych przez zamawiaj帷ego.
f).Prace remontowe b璠 wykonywane w obiekcie czynnym.
2.Kryterium  wyboru najkorzystniejszej oferty – najni窺za cena.
3.Osob upowa積ion do kontaktów z oferentami  jest Pani Irena  Bogdan–Czmer       tel. -0-74 8661-436.

Za陰cznik 1 - Wz鏎 oferty
 

email: pngs@ pngs.com.pl

Sporz康zi: Irena Bogdan-Czmer

Dyrektor
Parku Narodowego Gór Sto這wych
mgr in. Janusz Korybo