Kudowa Zdrój  05.03.2013 r.

  

OGŁOSZENIE
o konsultacjach społecznych projektu planu ochrony
Parku Narodowego Gór Stołowych

 

            Na podstawie art. 19, ust 1a i art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. 2009 nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) Dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących projektu Planu Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych, które będą prowadzone w trybie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199, poz. 1227 z późn. zm., zwanej dalej Ustawą).
            Zgodnie z artykułem art. 30. ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. 2009 nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) projekt Planu Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych uwzględnia zakres, o którym mowa w art. 29 tej ustawy konieczny do zatwierdzenia go jako planu ochrony obszarów Natura 2000: Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Góry Stołowe (PLH020004) oraz Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Góry Stołowe (PLB020006) w części położonej w obszarze Parku.
            Informujemy, że z dokumentacją źródłową do Planu Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych obejmującą operat generalny, operaty szczegółowe oraz opracowania mapowe można się zapoznać w siedzibie Dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych w Kudowie Zdroju przy ul. Słonecznej 31 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30. Wyłożenie do publicznego wglądu będzie trwało do dnia 26 marca 2013 r. Jednocześnie informujemy, że dokumentacja została zamieszona także na stronie internetowej Parku pod adresem www.pngs.com.pl.
            Uwagi i wnioski do projektu dokumentu mogą być składane na zasadach i w trybie określonym w Ustawie w formie:

  • pisemnej na adres: Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Dyrekcji PNGS,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres pngs@pngs.com.pl.

            Zgodnie z art. 39, ust 1., pkt.4 Ustawy wyznacza się 21-dniowy termin składania uwag i wniosków od dnia otrzymania niniejszego pisma. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
            Dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych z udziałem Rady Naukowej oraz wykonawcy projektu Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego rozpatrzy uwagi i wnioski oraz poda informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

 

Dyrektor PNGS
mgr inż. Janusz Korybo