de gb cz Wybór czcionki standardowej Wybór czcionki średniej Wybór czcionki dużej    Wybór kontrastowej czcionki standardowej Wybór kontrastowej czcionki średniej Wybór kontrastowej czcionki dużej     Mapa strony internetowej PNGS

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza

_  Budowa wspólnej platformy Parków Narodowych

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji
oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych

logo projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Tematyka szkoleń dla pracowników Parku Narodowego Gór Stołowych realizowanych w ramach projektu pt.: "Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych"

I .Deficyt wody w Górach Stołowych a sprawowanie czynnej ochrony

1. Warunki wodne  i system obiegu wody w Górach Stołowych
2. Przyczyny rosnącego deficytu wody
3. Aktualny stan ekosystemów zagrożonych ubytkiem wody.
4. Sposoby  ograniczania deficytu wody, odtwarzanie i ratowanie zdegradowanych ekosystemów higrofilnych Długiego i Krągłego Mokradła, Niknącej Łąki, wielkiego torfowiska Batorowskiego oraz głównego cieku Gór Stołowych – Czerwonej Wody.

Prowadzący: dr Jurand Wojewoda
Liczba uczestników 20
Data 16.11.2009r.

II. Ekspertyzy i opinie związane z zagospodarowaniem obszarów Natura 2000 zarządzanych przez park narodowy i otuliny parku narodowego.

 1. Planowanie przestrzenne na terenach otuliny i obszarów natura 2000
 2. Aspekty prawne wprowadzania zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gmin  w obszarach Natura 200 i otulinie parku
 3. Sposoby przygotowywania ekspertyz i opinii odnośnie zmian w sposobie zagospodarowania obszarów Natura 2000 i otulinie  parku.
 4. Prawne możliwości przeciwdziałania  dewastacji środowiska  na terenach prywatnych w omawianych obszarach, szacowanie wartości dokonanych szkód.

Prowadzący: mgr inż. Paweł Pawlaczyk
Liczba uczestników: 20
Data: 15.03.2010r.
 

III. Rozpad drzewostanów świerkowych w obszarach chronionych – przyczyny, przebieg i następstwa”

 1. Lasy Gór Stołowych i historia ich użytkowania.
 2. Gradacje szkodników owadzich, głównie kambiofagów, klęski naturalne.
 3. Rozwój i przebieg ostatniej gradacji w Górach Stołowych w kontekście Sudetów i Środkowej Europy.
 4. Przebudowa drzewostanów – sposoby postępowania dla obszarów chronionych, czas potrzebny  realizację.

Prowadzący: dr hab. Inż. Wojciech Grodzki
Liczba uczestników: 29
Data: 22. 04.2010r.
 

IV. Synantropizacja siedlisk w obszarach chronionych

1.  Problem i jego skala
2.  Synantropijne gatunki roślin i zwierząt
3. Gatunki inwazyjne.
4. Metody zwalczania.

Prowadzący: dr inż. Anna Gazda
Liczba osób: 18
Data: 30.08.2010r.  

V. Public relations:

 1. Sposoby komunikacji ze społeczeństwem.
 2. Rangersi w polskich parkach narodowych.
 3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku parku narodowego w świadomości społecznej.

Prowadzący: mgr Anna Janusz
Liczba osób: 20
Data: 15.11.2010r.

VI. Zagrożenia środowiska przyrodniczego związane z udostępnianiem parku narodowego.

 1. Udostępnianie parków dla celów, turystycznych, naukowych i rekreacyjnych.
 2. Zagospodarowanie  obszaru parku – mała infrasrtruktura turystyczna.
 3. Nadmierna koncentracja ruchu turystycznego i próby rozwiązania tego problemu.

 Prowadzący: dr Jacek Potocki
Liczba osób: 16
Data: 08.02.2011r.

VII. Tworzenie,  znakowanie i monitorowanie stref ochronnych w parkach narodowych.

 1. Ogólna charakterystyka stref ochronnych w parkach narodowych.
 2. Sposoby oznaczania stref ochronnych na terenie parków narodowych.
 3. Monitorowanie stref ochronnych.

Prowadzący: mgr Sławomir Rubacha
Liczba osób: 25
Data: 30.05.2011r.

VIII . Wykorzystanie nowych technik informatycznych w wykonywaniu zadań ochronnych w parkach narodowych.

 1. Wprowadzenie –techniki informatyczne w zarządzaniu parkiem narodowym.
 2. System informacji geograficznej w parku narodowym.
 3. Dane : źródła, gromadzenie, przetwarzanie i prezentowanie.
 4. Przykłady zastosowań.

Prowadzący: mgr Marcin Bukowski
Liczba osób: 12
Data: 08.08.2011r.

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31   
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych